หลักสูตร การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO9001:2015

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงมาตรฐานที่มีการเปลี่ยน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ทราบว่ามีกระบวนการ ระบบ เอกสาร อะไรที่จำเป็นในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO  9001:2015

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO9001:2015

หลักสูตร เกณฑ์และกระบวนการของ Out Source Process ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

กลยุทธ์ในการจัดการในองค์กร เริ่มมีการใช้ Outsource กันมากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ภายใต้ภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน มาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้กำหนดให้มีการกำหนดเกณฑ์ วิธีการในการควบคุมการจัดจ้างภายนอก  หลักสูตรนี้จะให้ หลักการแนวทาง ในการจัดทำระบบ การบริหารคุณภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Outsource ไม่ว่าการจัดทำเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมกระบวนการ และการปรับปรุง

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร เกณฑ์และกระบวนการของ Out Source Process ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

หลักสูตร การกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001:2008

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

•         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับนำ Competency มาใช้ในองค์กร

•         เพื่อแนะนำเทคนิคและวิธีการนำ Competency มาใช้

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร การกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001:2008

หลักสูตร การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า Customer Complaint สำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2008

ในการจัดทำ ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 นั้นองค์กรจะต้องมุ้งเน้นลูกค้าเป็นหลัก เพื่อที่จะวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์/บริการไปสู่ตลาดภายนอก ลูกค้านับว่า เป็นสิ่งสำคัญ การที่จะทำ ให้ลูกค้าหันกลับมาใช้บริการ หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ต้องสร้างความพอใจให้ลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาจจมีข้อบกพร่องที่ทำให้ลูกค้า ไม่พอใจ จึงร้องเรียนมายังองค์กร ฉะนั้นองค์กรจะต้องขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไป และป้องกันไม่เกิดซ้ำขึ้นอีก หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะ

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า Customer Complaint สำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2008

หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม” Quality & Environemtal Management Representative (Q&E MR)

ตัวแทนฝ่ายบริหารนับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดทำและควบคุมระบบให้มีประสิทธิผล ดังนั้นบุคคลากรที่ทำหน้าที่ตัวแทนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทราบหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อกำหนดเชิงลึก วิธีการจัดทำและบริหารโครงการ รวมถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม” Quality & Environemtal...

หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001

ในการนำระบบบริหาร ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผล ไม่ว่าระบบบริหารนั้น จะได้การรับรองกับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 หรือไม่ก็ตาม การมีดัชนีเกณฑ์ชี้วัดและกระบวนการติดตามประเมินผล เป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหาร จัดการให้องค์กรบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001

หลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงโครงสร้างของเอกสาร ในระบบการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ

หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO9001:2008

ผู้ตรวจติดตามภายใน คือบุคลากรที่ทำหน้าที่ ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กร บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายใน นั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญ อย่างยิ่งในองค์กรในการพัฒนาปรับปรุงระบบให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบาย

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO9001:2008

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสาร ISO 9001:2008 และการนำไปประยุกต์ใช้

หลักสูตรนี้เน้นให้มีการฝึกปฎิบัติเขียนเอกสารในระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ 6 เรื่องบังคับ และแบบฟอร์ม) โดยละเอียด เน้นการทดลองเขียนจริง

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสาร ISO 9001:2008 และการนำไปประยุกต์ใช้

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด ISO9001:2008

ในการประยุกต์ ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 อย่างมีประสิทธิผล และเหมาะสมต่อความ ต้องการขององค์กร พนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ ข้อกำหนดอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถ ทำการปรับปรุงระบบได้ อย่างถูกต้องตามจุดมุ่งหวัง และจุดประสงค์ตามความต้องการ

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร การตีความข้อกำหนด ISO9001:2008

หลักสูตร แนะนำมาตรฐาน ISO9001:2008 และข้อกำหนดเบื้องต้น

หลักสูตรการ แนะนำมาตรฐาน ISO9001:2008 และข้อกำหนดของ BSIเป็นหลักสูตรที่ออกแบบ เฉพาะสำหรับผู้ที่ซึ่ง ต้องการความเข้าใจในมาตรฐาน ISO9001:2008

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร แนะนำมาตรฐาน ISO9001:2008 และข้อกำหนดเบื้องต้น

Login