แนะนำมาตรฐาน ISO14001:2004และข้อกำหนด

 

หลักสูตร 1 วันนี้ได้มีการอธิบาย ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO14001:2004 ในแต่ละประเด็นที่มีส่วน ในการช่วยองค์กร ในการจัดทำระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างกระชับ อธิบายแนวทางในการวางระบบ และประโยชน์ที่แท้จริง จากการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งทราบแนวทางในการ พิจารณาว่าจะนำระบบ ISO14001:2004 ไปประยุกต์ใช้กับระบบปัจจุบันในองค์กรของ ท่านได้อย่างไร ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำ การซักถามความเข้าใจ ในข้อกำหนด ISO14001:2004 ได้อย่างถูกต้องกับวิทยากร ผู้มีประสบการณ์

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00             > ความเข้าใจเบื้องต้นและความเป็นมาของ ISO 14001:2004
> ประโยชน์ในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
> ข้อกำหนด ISO 14001:2004
- นโยบายสิ่งแวดล้อม
- ข้อกำหนดของการวางแผน
- การปฏิบัติ และการดำเนินการ

13:00 – 16:00           > การปฏิบัติ และการดำเนินการ (ต่อ)
> การตรวจสอบและการแก้ไข
> การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
> ขั้นตอนการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

16:00 – 16:30           > สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้จัดการที่มีการวางแผนในการนำระบบ ISO 14001:2004 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ระบบ ISO14001:2004   ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการทราบประโยชน์ของมาตรฐานISO 14001:2004  ผู้จัดการหรือพนักงานใหม่   ผู้ตรวจประเมินและที่ปรึกษา

 

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

 

 จองสำรองที่นั่ง

Login