หลักสูตร “การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน OHSAS 18001” “Risk Assessment for OHSAS 18001”

 

ระยะเวลา :  1 วัน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

    การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ถือว่าเป็นหัวใจในการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการดำเนินการตามกฎหมาย การจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องมีบุคคลากรที่มีความเข้าใจถึงวิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเป็นจริงเพื่อนำไปสู่การหามาตรการในการควบคุมที่เหมาะสม ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจถึง:

$11.    ความจำเป็นในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

$12.    คำศัพท์ คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

$13.    วิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

$14.    วิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

$15.    การหามาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้จากการชี้บ่งประเมินได้

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

9:00 – 12:00

$1Ø  ความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยง

$1Ø  การชี้บ่งอันตราย

$1Ø  กิจกรรมกลุ่ม : การชี้บ่งอันตราย

13:00 – 16:00

$1Ø  การประเมินความเสี่ยง

$1Ø  กิจกรรมกลุ่ม : การประเมินความเสี่ยง

$1Ø  การควบคุมความเสี่ยง

16:00 – 16:30

$1Ø  สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

รูปแบบการอบรม        :      การบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม การถาม-ตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม:      ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (OH&SMR)  ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน/

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  คณะทำงานด้านด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยหรือบุคคลที่สนใจ

 

จองสำรองที่นั่ง

 

 

Login