บทบาทหน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S MR)

 

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00ความหมายและความรับผิดชอบอะไรคือระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของตัวแทนวิธีทำงานกับเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ในระบบอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยการจัดทำและบริหารโครงการปัญหาในการบริหารโครงการผู้ตรวจประเมินเขามองหาอะไรกันสิ่งที่ต้องทำหลังการรับรองระบบการคิดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการรับรองระบบ

13:00 – 16:00

ทบทวนข้อกำหนดระบบอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

16:00 – 16:30

สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

รูปแบบการอบรม

การบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม การถาม-ตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารขององค์กร ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (MR) คณะทำงานด้านอาชีวะอนามัยและความ ปลอดภัย หรือบุคคลที่สนใจ

 

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

 

Login