หลักสูตร “ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน FSSC/ISO 22000” (FSSC/ISO 22000 Requirment and Internal Audit)

ในการจัดทำระบบความปลอดภัยของอาหาร FSSC22000ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถรับรองความปลอดภัยของการผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร “ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน FSSC/ISO 22000” (FSSC/ISO 22000 Requirment and...

หลักสูตร การประยุกต์ใช้มาตรฐาน PAS221: 2013 Prerequisite Programmes for Food Safety in Food retail-Specification สำหรับ ISO22000

สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าทั้งค้าปลีกทุกๆองค์กร ได้เวลาแล้วสำหรับ PRPs ของท่านสำหรับการขอการรับรอง ISO22000 โดย PAS :221 เป็นโปรแกรมพื้นฐานของ PRPs สำหรับ Food retail ทุกขนาดเพื่อให้ท่านต่อยอดสู่ ISO22000 หรือเพื่อเป็นข้อกำหนดพื้นฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร  

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร การประยุกต์ใช้มาตรฐาน PAS221: 2013 Prerequisite Programmes for Food Safety in Food...

หลักสูตร : Food defense for food security system

ระบบปฏิบัติการอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร
ถือเป็นหลักสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอาหาร
ทั้งนี้องค์ประกอบในการกำหนดแผนการควบคุมและแนวทางการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
รวมถึงการกำหนดแนวทางการทบทวนและตรวจสอบระบบตามหลักสากล เช่น The Special Programme for Food
Security (SPFS) ของหน่วยงาน FAO โดยมีเป้าหมายสำหรับการประเมินระบบการผลิตอาหารที่มีความเพียงพอต่อการบริโภคและมีความปลอดภัย
โดยผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตอาหารถือเป็นส่วนงานสำคัญต่อการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการนำระบบปฏิบัติการอาหารปลอดภัยไปใช้ได้อย่างมีประสทธิภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร : Food defense for food security system

หลักสูตร “ ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ( Internal auditor for Food Industry) “

ระยะเวลา : 2 วัน (In House)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  1. เพื่อให้การองค์กรท่านมีผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในใหม่ ( Internal auditor) ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานในการเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพต่างๆของอุตสาหกรรมอาหาร เช่น มาตรฐาน GMP & HACCP , ISO9001 , BRC , ISO22000, FSSC22000 เป็นต้น
  2. เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายในได้ทบทวนความรู้ เรื่อง “ ระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน” ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มีการปรับเพิ่มเรื่อย

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร “ ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ( Internal auditor for Food Industry) “

หลักสูตร : การประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ (Food allergen control)

ระยะเวลา : 1 วัน

วัตถุประสงค์หลักสูตร           

วิธีอบรมในหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ทดลองปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม:

  1. เข้าใจถึงความหมายของระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
  2. แนะนำหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
  3. แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนจากสารก่อภูมิแพ้
  4. แนวทางการดำเนินการแก้ไขกรณีพบประเด็นการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร : การประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ (Food allergen control)

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบ Traceability & Recall Procedure ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร”

 ระบบการสอบกลับได้และการเรียกคืนสินค้าจัดว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าที่ที่ส่งไปจำหน่ายพบปัญหา โดยกระบวนการในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหาที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคหรือมีความไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคอาหารนั้น ต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต้องอาศัยการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งในหลักสูตรการอบรมจะแนะนำถึงระบบการเรียกคืน กระบวนการเรียกคืน ตลอดจนการจัดทำระบบบันทึกที่เกียวข้องกับการสืบค้นข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งเป็นการออกแบบระบบการทำงานที่ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อการจัดการขององค์กรในการสื่อสารและจัดการกับผลิตภัณฑ์กรณีที่พบปัญหาได้อย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบ Traceability & Recall Procedure...

หลักสูตร การประยุกต์ใช้มาตรฐาน PAS223 : 2011 PRPs สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ในการที่ท่านจะขอการรับรองมาตรฐาน FSSC22000 นั้น ข้อกำหนดนึงที่ต้องปฏิบัติตาม คือ

 PAS223 ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานของ PRPs สำหรับโรงงานผลิต หรือ ผู้จัดจำหน่าย สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร

ซึ่งหากโรงงานท่านหรือธุรกิจท่านเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใช่กับอาหารนั้น เช่น ขวดพลาสติก กระป๋องต่างๆ ซอง ฟิล์ม ต่างๆ เป็นต้น ท่านต้องการการขอการรับรอง FSSC22000 ได้ ต้องมีการนำ PAS223 ไปประยุกต์ใช้ เพราะฉนั้นแล้วควรรู้จักข้อกำหนด PAS 223 สำหรับการประยุกต์ใช้กับมาตรฐานดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร การประยุกต์ใช้มาตรฐาน PAS223 : 2011 PRPs สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/TS-22002-1 PRPs สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

 เดิมนั้นการขอรับรอง FSSC22200 นั้นเป็นการประยุกต์ใช้ระบบ ISO22000 + PAS220 แต่ปัจจุบัน BSI-PAS220 ได้ถูกทดแทนด้วย ISO/TS22002-1 : 2009 ในสิ้นปี 2012 ซึ้งองค์กรที่ได้รับการรับรอง FSSC22000 ภายใต้ ISO22000 + PAS220 ก็ต้องเตรียมตัวเพื่อปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/TS-22002-1 PRPs สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

การตีความข้อกำหนด BRC Food V6 ( BRC Food V 6 requirement)

ในการจัดทำระบบ BRC Food V6 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถรับรองความปลอดภัยของการผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะฉะนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจความต้องการของข้อกำหนดอย่างลึกซึ้ง

อ่านเพิ่มเติม: การตีความข้อกำหนด BRC Food V6 ( BRC Food V 6 requirement)

เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบการจัดการตามมาตรฐาน GMP,HACCP,ISO 9001,ISO 22000 สำหรับอุตสาหกรรม

การตรวจ ติดตามภายในให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญของระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลเป็น กระบวนการที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดแผนการตรวจติดตามภายในให้ครอบคลุมการจัดการตาม มาตรฐานGMP, HACCP, ISO 9001, ISO 2000 สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

อ่านเพิ่มเติม: เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบการจัดการตามมาตรฐาน GMP,HACCP,ISO 9001,ISO 22000 สำหรับอุตสาหกรรม

การตีความข้อกำหนด FSSC22000(FSSC22000 Requirement)

ในการจัดทำระบบ ความปลอดภัยของอาหาร FSSC22000 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถรับรองความปลอดภัยของการผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะฉะนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจความต้องการของข้อกำหนดอย่างลึกซึ้ง

อ่านเพิ่มเติม: การตีความข้อกำหนด FSSC22000(FSSC22000 Requirement)

Login