การวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า APQP


หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่าน กระบวนการ APQP และท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าจาก DaimlerChrysler Corp., Ford Motor Co., and General Motors Corp

เนื้อหาหลักสูตร

• APQP คืออะไร
• ประโยชน์ของ APQP
• ความหมาย, จุดมุ่งหมาย, เมื่อไรที่ต้องทำ APQP, ประโยชน์, ขั้นตอนของ APQP
- การจัดตั้งทีมงานและกำหนดขอบเขต
- การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การออกแบบและพัฒนากระบวนการ
- การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
- ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างาน
ในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New
Model ของแต่บริษัท

ระยะเวลาในการอบรม

1  วัน   ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

 

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

จองสำรองที่นั่ง

 

Login