การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน EnMS ให้บูรณาการกับ ISO 14001

ข้อกำหนด ISO 150001 มีความคล้ายคลึงกับข้อกำหนด ISO 14001 หากท่านได้รับการรับรองระบบมาตรฐานหรือมีความคุ้นเคยกับระบบ ISO14001 อยู่แล้ว ท่านสามารถทำการควบรวม ระบบ ISO 50001 ในกรอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้โดยสะดวก

อ่านเพิ่มเติม: การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน EnMS ให้บูรณาการกับ ISO 14001

ผู้ตรวจประเมินภายใน มาตรฐาน ISO 50001:2011

หลักสูตรนี้จะรวมถึง การอธิบายข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 50001 ของระบบการจัดการพลังงาน (EnMS)

และวิธีการตรวจสอบของผู้ตรวจประเมิน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ วิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 50001 ,เอกสาร EnMS และวิธีการตรวจสอบแต่ละข้อกำหนด

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ตรวจประเมินภายใน มาตรฐาน ISO 50001:2011

แนะนำข้อกำหนดด้านการจัดการพลังงานเบื้องต้น มาตรฐาน ISO 50001:2011

ความเข้าใจและความตระหนักของพนักงาน ช่วยทำให้การจัดทำระบบการจัดการพลังงานประสบความสำเร็จและก่อให้เกิดการปรับ ปรุงอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานของการจัดการ พลังงานและการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งเกิดความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO50001

อ่านเพิ่มเติม: แนะนำข้อกำหนดด้านการจัดการพลังงานเบื้องต้น มาตรฐาน ISO 50001:2011

Login