แนะนำข้อกำหนดด้านการจัดการพลังงานเบื้องต้น มาตรฐาน ISO 50001:2011

 

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00   • ภาพรวมของการบริหารจัดการพลังงานตามกรอบ ISO 50001
• พัฒนาการของการจัดการพลังงาน
• ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อองค์กร
• เทคนิคการหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
• แนวทางการดำเนินจัดการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเบื้องต้น( ความร้อน แสงสว่าง

ไฟฟ้ากำลัง อัดอากาศ พัดลม เตา ไอน้ำ ระบบทำความเย็น เบื้องต้น)
• ชนิดและประเภทของพลังงาน
• ความเชื่อมโยง EnMS กับมาตรฐาน ISO 14001 (EMS) และ ISO 9001
• ข้อแตกต่างระหว่างการจัดการพลังงานในมาตรฐาน ISO 50001, EN 16001 และ

ระบบการจัดการพลังงานตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
• ข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ EnMs

13:00 – 16:00  • นโยบาย EnMS , การวางแผนพลังงาน และ การทบทวนด้านพลังงาน
• การจัดทำฐานพลังงานอ้างอิง
• การควบคุมการปฏิบัติการ
• การจัดการเอกสารระบบจัดการพลังงาน
• การจัดทำระบบความสามารถ อบรม และ ความตระหนัก
• การตรวจติดตามภายใน

16:00 – 16:30    สรุปประเด็น และการถามตอบ

ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร , ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน, คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านพลังงาน

ระยะเวลา : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าใช้จ่าย   :   ราคา 2,500 บาท (สมาชิก) / ราคา 2,500 บาท (บุคคลทั่วไป)

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

 จองสำรองที่นั่ง

Login