ผู้ตรวจประเมินภายใน มาตรฐาน ISO 50001:2011

 

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

9:00 – 12:00   • ความเกี่ยวข้องระหว่างมาตรฐาน ISO 50001 ,ISO 9001, ISO 14001, ISO 26001

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการคาร์บอนฟุตปริ้น
• ข้อแตกต่างระหว่างการจัดการพลังงานในมาตรฐาน ISO 50001, EN 16001

และระบบการจัดการพลังงานตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO 50001:2011
• นโยบาย EnMS , การวางแผนพลังงาน และ การทบทวนด้านพลังงาน
• การจัดทำฐานพลังงานอ้างอิง

13:00 – 16:00 • การจัดการเอกสารระบบจัดการพลังงาน
• การเปรียบเทียบข้อกำหนด ISO 50001 และ ISO 14001 และ ISO 9001
• การตรวจประเมินเอกสารตามระบบ ISO 50001

16:00 – 16:30   สรุปประเด็น และการถามตอบ

วันที่ 2

9:00 – 12:00   • รูปแบบการตรวจประเมินด้านระบบการจัดการพลังงาน
• การวางแผนการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
• การทำรายการตรวจสอบ

13:00 – 16:00 • เทคนิคการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
• การเขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
• การแก้ไขปัญหาและการปิด (โดยใช้ CAR)

16:00 – 16:30   สรุปประเด็น และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร , ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน, คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับระบบการจัดการด้านพลังงาน , ผู้ตรวจสอบภายใน

ระยะเวลา : 2 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าอบรม 5,000 บาท (ไม่รวม vat) สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

 

 จองสำรองที่นั่ง

Login