การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน EnMS ให้บูรณาการกับ ISO 14001

 

ความเข้าใจในโครงสร้างและเข้าใจข้อกำหนด ISO 50001 จะช่วยให้ท่านได้ประโยชน์จากการบูรณาการระบบ

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00    • ความเหมือนและแตกต่างระหว่าง ISO 14001 กับ ISO50001
• ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 15001
• การประยุกต์ใช้ข้อกำหนด หน้าที่ผู้บริหาร การจัดทำนโยบายพลังงาน ในกรอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• การวางแผนพลังงาน ข้อกำหนดกฎหมายด้านพลังงาน การทบทวนพลังงาน

การกำหนดสมรรถนะพลังงาน การตั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

แผนปฏิบัติการพลังงานในกรอบของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

13:00 – 16:00   • ความสามารถ อบรม ความตระหนัก เอกสาร การควบคุมปฏิบัติการ

การสื่อสารภายใน กับการจัดการพลังงาน
• การออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านพลังงาน กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ต้องเพิ่มเติม
• การตรวจวัด เฝ้าติดตาม การประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย

การตรวจประเมินภายใน ความเหมือนและแตกต่าง
• เทคนิคการปรับเอกสารให้สอดคล้อง
• เทคนิคการทำ GAP เพื่อหาสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม

16:00 – 16:30    สรุปประเด็น และการถามตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร , ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน, คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านพลังงาน

ระยะเวลา : 1 วัน ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

ค่าอบรม 2,500 บาท (ไม่รวม vat) สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

 

จองสำรองที่นั่ง 

Login