ISO 14001 Environmental Management Systems Lead Auditor

 

เมื่อจบการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรมสามารถที่จะเข้าใจถึง:

จุดประสงค์ของระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และอธิบายหลักการ กระบวนการ และเทคนิคที่ใช้กับการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ รวมถึงความสำคัญ ของสิ่งเหล่านี้สำหรับ ผู้ตรวจประเมิน ระบบการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมจุดประสงค์ , เนื้อหาสาระ และ ความสัมพันธ์ ของ ISO 14001:2004 กับอนุกรมมาตรฐาน และความเกี่ยวของกับกฎหมายบทบาทของผู้ตรวจประเมินชีที่จะวางแผน ดำเนินการตรวจ รายงาน และติดตามการตรวจประเมินตามแนวทาง ISO 19011

เนื้อหาหลักสูตร

หลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตร ในการอบรม 5 วันที่ได้รับการรับรอง โดย The Institute of Environmental Management & Assessment (IEMA) และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ อย่างละเอียดเพื่อให้ท่าน ได้รับข้อมูลในเรื่องระบบการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการตรวจประเมินระบบบริหารสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้:-

การตีความข้อกำหนด ISO 14001: 2004การฝึกประสบการณ์ในการตรวจประเมินบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจประเมินการรายงานความไม่สอดคล้องและข้อสังเกตการเข้าถึงกระบวนการในการตรวจประเมินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการวางแผนในการตรวจประเมินการเตรียมรายงานการตรวจประเมินการชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมกระบวนการให้การรับรองการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนกับ IEMA การป้องกันมลภาวะแบบทดสอบของ IEMA

** สอนไทย สอบไทย รับรองโดย IEMA ได้ใบรับรองภายใน 30 วัน สอบซ่อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
** ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับการทดสอบในวันสุดท้าย ของการเข้าอบรม การทดสอบนี้จะครอบคลุม

หัวข้อในการอบรม โดยมีระยะเวลา 2 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่ 70% **

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

• องค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14001
• ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
• ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
• ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
• ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และบริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาในการอบรม

5 วัน   ลงทะเบียนเวลา 8.30 น. - 9.00 น.

          เริ่มอบรม 9.00 น. - 18.30 น.

ค่าใช้จ่าย   :    ราคา 22,000 บาท 

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

 

 จองสำรองที่นั่ง

 

Attachments:
Download this file (Flyer_Lead_Auditor_ISO_14001.pdf)ISO 14001 Lead Auditor[ ]75 Kb

Login