Login Form

การเตรียมความพร้อมทำระบบ ISO

การไม่เตรียมตัวเพื่อสำเร็จ แปลว่าเรากำลังเตรียมตัวเพื่อความล้มเหลว การทำโครงการ ISO เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องที่ต้องใช้เวลา เรื่องที่ต้องประสานกับคนหมู่มาก ท่านต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

1. ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง

หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก การทำ ISO เหมือนกับการทำโครงการอื่นๆในองค์กร หากขาดการสนับสนุนจริงจังก็ยากที่จะสำเร็จ การสนับสนุนอาจอยู่ในรูปแบบการให้นโยบายที่ชัดเจนในการทำระบบ การติดตามผลอย่างใกล้ชิด การช่วยแก้ปัญหา อุปสรรค

2. สนับสนุนในด้านทรัพยากร

เงิน คน เวลา เป็นสิ่งสำคัญิอย่างยิ่ง บางคนต้องสละเวลาส่วนตัว ละงานประจำ มาทำงานที่ไม่ใช่งานปกติ ดังนันผู้บริหารต้องให้ทรัพยากรอย่างเต็มที่

3. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

อันนี้สำคัญ เพราะ ผู้ที่รับผิดชอบนี้ เป็นผู้ที่รับผิดชอบในโครงการ การเปลี่ยนแปลงในองค์กร ในการทำหน้าที่สนับสนุนทีมงาน กำกับดูแล การให้ความช่วยเหลือทีมงาน ประสานงานผู้บริหารระดับสูง แก้ปัญหาเพื่อให้โครงการคืบหน้า ไม่ง่ายเลย คนที่รับหน้าที่นี้ จะบอกได้อย่างดีว่าโครงการจะประสบผลอย่างไร หากมีการแต่งตั้งคนเก่ง บอกให้เห็นว่า Top ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไรกับมอบหมายคนที่ได้เรื่อง ไม่ได้เรื่อง พนักงานระดับสูงหรือเพียงเด็กๆในองค์กร มารับผิดชอบโครงการ !

4. การให้การอบรม

การอบรมให้ความรู้เป็นเรื่องสำคัญ ให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน จะต้องอบรมมาก หรืออบรมน้อยแล้วแต่หน้าที่และความรับผิดชอบนั้นๆ

5. ความพร้อมทีมงาน

ต้องพิจารณาว่าทีมงานมีความพร้อมแค่ไหน มีกิจกรรมอะไรบ้างที่องค์กรทำอยู่ รวมถึงลำดับความสำคัญ

6. การประชาสัมพันธ์

การทำ ISO ไม่สามารเสร็จโดยคนๆเดียว ไม่ใช่เพียงทำเอกสารแล้วเสร็จ เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีผลกระทบกับคนในองค์กรหมู่มาก จากพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูง การสื่อสารให้พนักงานทั่วไปรับทราบความเป็นมาของโครงการ การสื่อสารความคืบหน้า ความสำคัญของโครงการ การให้ความรู้ เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 97 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์