Login Form

สิ่งที่ top ต้องรู้

หากท่านเป็น TOP

ท่านต้องการให้องค์กรของท่านเป็นไปอย่างที่ต้องการ เป็นไปตามความฝันของท่าน 

หากท่านต้องการให้องค์กรท่านมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว

ประเด็นที่สำคัญที่ท่านต้องคิดคือ ในองค์กรต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น

และ ทำตามแผนงานที่ท่านคิด 

เทคนิคนี้ใช้ได้ไม่ว่าเป็นเรื่องคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือ ....

  1. สร้างหลักนำ กำหนดเป็นนโยบาย ตีพิมพ์เผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบ
  2. ทำต้วเป็นแบบอย่างให้ทุกคนเห็น ตัดสินใจทุกเรื่องตามหลักนำ นโยบายที่ประกาศไว้
  3. ต้องมั่นใจว่าผู้จัดการตามสายงาน รู้ เข้าใจหลักนำนี้เป็นอย่างดี และ ผู้จัดการนั้นมีอำนาจตามหลักชี้นำนั้นได้อย่างอิศระเสรี
  4. พูดถึงหลักนำนี้ บ่อยๆ (ที่สุด)
  5. ประกาศ ยกย่อง คนทำตามหลักนำนี้
  6. ไม่มีวัน ให้รางวัล หรือประกาศยกย่องแก่ผู้ทีละเมิดหลักชี้นำที่ระบุไว้ แม้ว่าบุคคลนั้นจะสร้างรายได้ระยะสั้นที่ดีให้องค์กรก็ตาม
  7. อัปเปหิ บุคคลที่ละเมิดหลักนำ ซ้ำแล้วซ้ำอีก

Online

มี 26 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์