Login Form

เพื่อทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จ

ไม่ว่าคุณ หัวหน้าคุณ และบริษัทของคุณ ก็ต้องการประสบความสำเร็จทั้งสิ้น แล้วข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001 ที่ส่งผลต่อการทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นกับองค์กรท่านคือข้อใด .......คุณคงเป็นคนหนึ่งที่ซึ่งต้องการประสบความ สำเร็จในการทำงาน ในการประสบความสำเร็จในการทำงานได้ คุณต้องรู้ว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่บริษัทต้องจ่ายเงินให้กับคุณเพื่อทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จ อะไรคือสิ่งที่หากคุณทำได้ดีแล้วจะส่งผลแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับบริษัท

หากท่านเป็นหัวหน้างาน ท่านต้องการเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ ท่านต้องทำให้ลูกน้องของท่านทราบว่า อะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่บริษัทต้องจ่ายเงิน ให้กับลูกน้องของคุณในตำแหน่งหน้าที่นั้นๆเพื่อทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จ อะไรคือสิ่งที่หากพนักงานคนนั้นทำได้ดีแล้วจะส่งผลแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับบริษัท

จากเหตุผลข้างต้น ท่านจะเห็นได้ว่าการให้คำนิยามความสำเร็จที่ชัดเจน สำคัญอย่างมากต่อการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้นองค์กรต้องทำการกำหนดมาตรฐานแห่งความสำเร็จอย่างชัดเจนและทำให้รับทราบโดยทั่วกันในองค์กร

 

อะไรบ้าง ที่องค์กรสามารถใช้ในการกำหนด ว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่บริษัทต้องจ่ายเงินให้กับพนักงานหน้าที่นั้นๆ เพื่อทำอะไรบางอย่างให้สำเร็

มาตรฐาน ISO9001 ได้ให้เครื่องมือในการกำหนดนิยามความหมาย ของคำว่าสำเร็จในข้อ 5.4.1 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (Quality Objectives) นั้นคือการกำหนดตัวเลขเป้าหมาย และ ข้อกำหนดข้อ 5.4.2, 7.5.1 ในการกำหนดบังคับให้มีเอกสารกำหนดเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐาน ในการทำงา

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการ ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยสร้างพลังความต่อเนื่องกันทั่วทั้งองค์กร ที่ซึ่งทั้งคนที่เป็นเจ้านายของคุณและคุณควรจะเห็นพ้องต้องกันเป็นอย่างดีในเรื่องนี้

เมื่อองค์กรมีการกำหนด มาตรฐาน เกณฑ์ วิธีการ เป้าหมายเรียบร้อย พนักงานในองค์กรจึงจะสามารถเริ่มพิจารณาถึงทักษะที่สำคัญในการทำงานได้อย่าง แท้จริง ทักษะที่พนักงานของคุณใช้ในการทำงานของคุณเช่นเดียวกับเครื่องมือในการทำงาน   องค์กรต้องทำการค้นหาและระบุให้ได้ว่าความรู้ ทักษะใด ที่เป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของพนักงาน เพื่อทำการพัฒนาและประเมินผลพนักงานผู้นั้นต่อไป ในเรื่องนี้ มาตรฐาน ISO9001 ได้ให้เครื่องมือในการจัดการตามข้อกำหนด 6.2.2 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก (competence, training and awareness)

สรุป
ผู้บริหารระดับสูง QMR และ ผู้ตรวจติดตามภายใน จำเป็นต้องเข้าใจความสำคัญของข้อกำหนด ในเรื่องการจัดทำ KPI (วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ Quality Objectives) และ การกำหนดความรู้ความสามารถ ว่าส่งผลอย่างไรต่อการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

 

Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์