Login Form

ทำอย่างไรให้พนักงานมุ่งมั่นในการปรับปรุงงาน ISO9001:2008

หากอยากให้พนักงานคิดถึงคำว่าปรับปรุง

สิ่งที่คุณต้องทำมีดังนี้

1. คุณ รวมถึงผู้จัดการคุณและหัวหน้างานเบื้องต้นของคุณ ได้ทำการถ่ายทอดความคิดเรื่องการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอย่างเพียงพอหรือ ไม่(ISO9001:2008, para 5.5.3)
2. คุณได้แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร หรือยัง มีความถี่เพียงพอและในทุกโอกาสหรือไม่ (ISO9001:2008, para 5.5.3)
3. คุณได้ประกาศให้พนักงานได้รับรู้อย่างชัดเจนว่า คุณคาดหวังในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากพวกเขาหรือไม่ จาก นโยบาย จากการกำหนดค่า เป้าหมาย KPI จากการกำหนดลักษณะงาน
4. คุณเคยให้รางวัลกับความคิดใหม่ๆหรือไม่ หรือความพยายามจัดการให้ดีขึ้นหรือไม่(ISO9001:2008, para 5.5.3)
5. คุณได้เคยกำหนดทักษะในการปรับปรุงงานเป็นหัวข้อความสามารถที่จำเป็นหรือไม่ (ISO9001:2008, para 6.2.2)
6. คุณได้มีอบรมภาคบังคับให้กับพนักงานในเรื่องเทคนิค เครื่องมือในการปรับปรุงหรือไม่ (ISO9001:2008, para 6.2.2)

Share

บทความใกล้เคียง

Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์