Login Form

การควบคุมงาน VS การบริหาร

การควบคุมงานคืออะไร
หมายถึงการกำกับดูแลดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
หมายถึงการติดตามสอดส่องการดำเนินงานไม่ให้เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ควรเป็น
ดังนั้นหากเราต้องการควบคุมอะไร เราต้องกำหนด แผนงาน แนวปฏิบัติหรือเป้าหมายก่อนเสมอ

เราใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการควบคุม

ใช้เอกสารระเบียบปฏิบัติ
ใช้แผนงาน Management program (ISO14001, OHSAS 18001) ต่างๆ ที่กำหนดกิจกรรมและกำหนดเสร็จ
ใช้แผนผังแผนงาน ( Quality Plan, Control Plan) ตารางกำหนด, flowchart, หรือโปรแกรมต่างๆ (GMP)
การกำหนดหน้าที่ โดยการกำหนดว่าใครมีหน้าที่ต้องทำอะไร ไม่ว่าการทำงานนั้นหรือการควบคุมงานนั้น (JD, JS)

ปัญหาในการควบคุมงาน

จัดระบบงานไม่ดี ปัญหานี้เกิดจากการละเลยการจัดระบบงาน ไม่ว่า การกำหนดหน้าที่งานให้ขัดเจน กำหนดความถี่ในการควบคุมที่เหมาะสม ไม่มีระบบการติดต่อประสานงาน ไม่มีระบบบันทึกที่จำเป็น

หัวหน้างานไม่เห็นความสำคัญ การควบคุมงานเป็นหน้าที่ของหัวหน้างาน ดังนั้นจึงส่งผลกระทบมากๆ หากหัวหน้างานควบคุมบ้างไม่ควบคุมบ้างจะทำให้ผู้มีหน้าที่รองๆลงไปไม่เห็น ความสำคัญ ดังนั้นการกำหนดจุดควบคุม และระบบรายงานสมรถนะต่างๆมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง

ขาดแคลนเครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมงาน เช่นการใช้Software เครื่องมือวัด อัตโนมัติ

การไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเข้าใจหรือประสบการณ์ที่เกิดจากหัวหน้างานทำการควบคุมงานแบบ หยุมหยิม ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของงาน ดังนั้นจึงต่อต้านและไม่ให้ความร่วมมือ

ไม่มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการควบคุม การควบคุมงานอาจกลายเป็นความพอใจไม่พอใจของหัวหน้าหน่วยงาน เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานใดๆ บางอย่างเคร่งครัดแบบไม่มีเหตุผลบางเรื่องปล่อยปละละเลย

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์