Login Form

การตรวจประเมิน ผู้บริหารระดับสูง : เรื่องที่ผู้ตรวจประเมินต้องอ่าน

ข้อกำหนดISO ไม่ว่ามาตรฐานใด ได้ให้ความสำคัญกับผู้บริหารระดับสูงอยู่เสมอ เพราะผู้บริหารระดับสูงมีความสำคัญอย่างมากต่อการจัดทำระบบการจัดการ และความมีประสิทธิผลของระบบ เพราะไม่มีระบบการจัดการใดที่เป็นจริงหรือเป็นระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล หากผู้บริหารระดับสูงไม่เอาด้วย

 

ปัญหาจะตกที่ผู้ทำการตรวจประเมินภายใน เมื่อผู้บริหารระดับสูงสำคัญเช่นนี้ ผู้ตรวจติดตามภายในจึงต้องรับบทหนักในการทำการตรวจประเมินผู้บริหารระดับสูง จะถามอะไร จะกล้าไหม จะสะกิดเรื่องบางเรื่องอย่างไร กล้าออก CARหรือไม่ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและความบ้าบิ่นของผู้ตรวจประเมินผู้บริหารระดับสูงมีหลายรูปแบบ

 

วิธีการจัดการผู้บริหารระดับสูงมีหลายสไตล์

  • บางคนมีลักษณะแบบ คอมมานเดอร์ (commander) คือสั่งอย่างเดียว เผด็จการ
  • บางคนเป็นแบบผู้จัดการ (manager) คือ พวกชอบประชุมบ่อยๆ
  • บางคนมีลักษณะแบบผู้นำ (leader) คือ มีการสร้างส่วนร่วม
  • บางคนมีลักษณะแบบเป็นเถ้าแก่ (Owner)

สำหรับบริษัทที่ไม่ใช่ SME ผู้บริหารระดับสูงที่ดีมีความแตกต่างจากเป็นเถ้าแก่ กล่าวคือใช้อารมณ์ไม่ได้  ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ได้ ต้องมีหลักการ ไม่เหมือนคนที่เป็นเจ้าของจะทำอย่างไรก็ได้ และเจ้าของสามารถตัดสินใจในเรื่อง subjectiveได้ดีกว่า และเร็วกว่า ผู้บริหารระดับสูงทั่วไปที่ไม่ใช่เถ้าแก่ ต้องมีลักษณะเป็นฟองน้ำที่สามารถซืมซับ รองรับ แรงกดจากข้างบน และ เบื้องล่าง ต้องสามารถคิด สามารถตีความหมาย หาวิธีการทำงานให้สำเร็จโดยไม่ล่าช้านัก การเป็นผู้บริหาระดับสูงเป็นไม่ง่าย โดยมากคนซื่อบื้อจะเป็นผุ้บริหารระดับสูงไม่ได้ (นาน)

 

การเลือกเป็นแบบไหน มีวิธีการจัดการสไตล์ใดก็ไม่มีปัญหา เพียง แต่ต้องถูกต้องตามสถานการณ์ ต้องเลือกใช้เป็น ต้องรู้อะไรก่อน อะไรหลัง อะไรสำคัญ ไม่สำคัญ ที่ไม่ดีมากๆคือการเป็นอย่างเดียวกันในทุกเวลา หากเป็นอย่างนั้นลำบาก เพราะเขาอยู่สูง ไม่มีใครสั่งสอน เตื่อนบอกเขาได้ ยกเว้นเขาจะคิดได้เอง (หรือจนกว่าจะโดนไล่ออกจากผลประกอบการที่ย่ำแย่)

 

คนเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องบาลานซ์ระหว่างการ เป็น "นักคิด" และ "นักทำ" คนที่อยู่สูง ยิ่งสูงเท่าไหร่ (หัว อยู่สูง) ต้องเป็นนักคิดมากๆ คนที่อยุ่ล่างต้องทำมากๆ ซึ่งเป็นหลักการของการกระจายอำนาจพื้นฐาน องค์กรยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ หมายถึงตัวสุงตามไปด้วย นั้นแปลว่าผู้บริหารระดับสุงต้องเป็นนักคิด หากองค์กรเล็กๆ ผุ้บริหารระดับสุงจะมีการผสมผสานกับนักทำในอัตราส่วนที่มากทีเดียว

 

คนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงต้องบาลานซ์ระหว่าง "ความเสี่ยง" กับ "โอกาส" ทุกความเสี่ยงมีโอกาสและทุกโอกาสมีความเสี่ยง เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงต้องตัดสินใจในทิศทางข้างหน้า เขาจึงต้องเข้าใจการบริหารความเสี่ยงนี้

 

เกิดเป็น TOP ต้องทำอะไร

มีหน้าที่บอกว่าทิศทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปการสร้างทีมเวิร์กเป็น ทีมเวิร์ก หรือ คำว่าทีมงานกับพรรคพวกต่างกัน บางคนมีพรรคพวกเยอะแต่ไม่เวิร์ก และสร้างปัญหาให้องค์กรตัดสินใจในเรื่องลำบากมาก เพราะในการจัดการธุรกิจมีตัวแปรเยอะมาก เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจทั้งที่ยังไม่มีข้อมูลพร้อม หากมีข้อมูลพร้อม เด็กๆในองค์กรก็คงตัดสินใจไปแล้วแก้ไขความขัดแย้ง หรือความเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกองค์กร เพราะแต่ละฝ่่ายแต่ละแผนกถูกตั้งมาให้มีการเช็คแอนด์บาลานซ์

 

ดังนั้น แนวทางการตรวจประเมินผู้บริหารระดับสูง คือ

1. ในฐานะผู้บริหารระดับสูง ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรสามารถบรรลุพันธะกิจที่ต้องการได้ลองยกตัวอย่างเป็นรูปธรรม
2. อธิบายกระบวนการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างแผนดังกล่าวกับ พันธะกิจ
3. มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้แน่ใจว่าพันธะกิจ วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนต่าง ๆ ถูกสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ในองค์กรอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
4. ท่านมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างไร ว่าองค์กรจะสามารถสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
5. สิ่งที่ท่านพูดถึง อยู่ตรงส่วนใดของแผนกลยุทธ์
6. ท่านมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดเป้าหมายอย่างไร
7. ท่านมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอย่างไร
8. ท่านมีวิธีการอย่างไรในการติดตามและประเมินผลกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพขององค์กร
9. ท่านสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่ากิจกรรมที่สำคัญทั้งหมดภายในองค์กรได้รับการประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
10. ท่านสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่ามีการประเมิน/ธำรงรักษา/ปรับปรุงความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างต่อเนื่อง
11. ท่านมีส่วนกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ของพนักงานอย่างไร
12. ท่านมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร
13. ท่านใช้หลักเกณฑ์ใดในการประเมินผู้จัดการ/หัวหน้างานของท่าน
14. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอย่างไร
15. ท่านมีบทบาทในการกำหนดนโยบายเรื่องการควบคุมความเสี่ยงของกระบวนการต่างๆในองค์กรอย่างไร
16. ท่านมีวิธีการใดที่ทำให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ในองค์กรได้รับการบริหารให้เหลือน้อยที่สุด
17. ท่านใช้วิธีการใดในการทราบความคาดหวังของลูกค้า และมีกลไกใดในการตอบสนองดังกล่าว
18. ท่านมีวิธีการใดในการสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนขวัญและกำลังใจของพนักงาน
19. กรณีที่หน่วยงานขอเสนอเพิ่มอัตรากำลังหรือขอซื้อเครื่องมือเพิ่มเติมท่านมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างไร
20. ในกรณีที่ท่านพบว่ามีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน ท่านมีวิธีบริหารอย่างไร
21. ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าพนักงานที่ปฏิบัติ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามรถ เหมาะสมกับตำแหน่งงานตลอดเวลา
22. ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานการทำงานได้รับการธำรงรักษาไว้ในพนักงานทุกระดับ
23. ในฐานะผู้บริหาร ท่านมีบทบาทอย่างไรในการทำให้ระบบสารสนเทศมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ลองยกตัวอย่างเป็นรูปธรรม

เลือกกัน นำไปใช้เอง ให้เหมาะนะครับ !

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 25 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์