Login Form

ข้อกำหนดส่วนเพิ่ม FSSC22000 packaging:PAS223 ข้อที6 (น้ำ อากาศ แสงสว่าง)

 

พาทุกท่านมารูปจักข้อกำหนดที่ 6 ของ PAS223 : 2011 ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในโรงงานกลุ่มบรรจภัณฑ์สำหรับอาหาร เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ FSSC22000 สำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร อย่างน้อยอายุใบรับรองก็ 3 ปีนะ ลองดูว่าคุ้มค่าเหนื่อยไหม ลุย!

6. สาธารณูปโภคต่างๆ

6.1 ข้อกำหนดทั่วไป

การจัดหาและการกำหนดเส้นทางการแจกจ่ายสาธารณูปโภคไปสู่กระบวนการผลิต และพื้นที่เก็บรักษาต้องถูกออกแบบให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ คุณภาพของสาธารณูปโภคต้องถูกตรวจสอบเพื่อให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์

ประสิทธิผลของมาตราการป้องกันที่ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารต้องมีการกำหนดกรอปเวลาสำหรับการทบทวนมาตรการดังกล่าว

 

6.2 น้ำใช้

น้ำบริโภค หรือน้ำที่ได้รับการบำบักอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ต้องเพียงพอต่อความต้องการในกระบวนการผลิตของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

องค์กรที่เป็นผู้ผลิต ต้องมีการจัดทำข้อกำหนดสำหรับ น้ำ (รวมทั้งน้ำแข็ง ไอน้ำ) ซึ่งมีการใช้สัมผัสโดยตรงกับบรรจุภัณฑ์หรือใช้ในการทำความสะอาด และต้องมีการติดตามให้คุณภาพเป็นไปตามที่กำหนด

 

น้ำที่ใช้สำหรับอุปโภค ต้องมีการแยกระบบการจ่าย การติดป้ายแสดงชนิดของน้ำ ไม่เชื้อมกับระบบน้ำบริโภค และป้องกันการไหลย้อนกลับไปยังระบบน้ำบริโภค

6.3คุณภาพของอากาศและระบบระบายอากาศ

องค์กรสำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ต้องมีการจัดทำข้อกำหนดสำหรับอากาศที่ใช้สัมผัสกับอาหารบรรจุภัณฑ์ของอาหารโดยตรงและมีการติดตามเพื่อให้ได้ตามที่กำหนดไว้

ระบบระบายอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอ (ทั้งแบบธรรมชาติและระบบจักรกล)ต้องมีการนำออกเมื่อมากเกินหรือไอที่ไม่ต้องการ ฝุ่นและกลิ่น

คุณภาพของห้องที่เป็นที่จ่ายอากาศนั้น ต้องได้รับการควบคุมเพื่อป้องกันเชื้อโรคปนเปื้อนในในอากาศ

Note บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เช่น กระดาษ และ กระดาษแข็ง อาจมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ หากว่าไม่มีระบบการควบคุม

ระบบระบายอากาศต้องมีได้รับการออกแบบและก่อสร้าง เช่น อากาศจะไม่ไหลจากบริเวณที่ปนเปื้อนสู่บริเวณที่สะอาด

ระบบระบายอากาศ ต้องสามารถเข้าทำความสะอาดได้ เปลี่ยนแผ่นกรอง และบำรุงรักษา

                6.4 การอัดอากาศหรือก๊าซอื่นๆ

 

การอัดอากาศ และระบบก๊าซอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ต้องถูกสร้างและคงไว้ซึ่งเพื่อป้องกันการเกิดการปนเปื้อน

องค์กรผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ต้องจัดทำข้อกำหนดสำหรับ ก๊าซที่ใช้สัมผัสกับบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารโดยตรง (รวมทั้งที่ใช้สำหรับการขนส่ง การเป่า หรือทำวัตถุดิบให้แห้ง วัตถุอยู่ระหว่างการผลิต บรรจุภัณฑ์ สำหรับอาหารที่สำเร็จรูป หรือเครื่องมือ ) และต้องได้รับการติดตามให้เป็นไปตามที่กำหนด

น้ำมันที่ใช้สำหรับเครื่องอัดอากาศ ต้องเป็นชนิดใช้สำหรับอาหาร ที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน

ข้อกำหนดของการกรอง ความชื้น และจุลินทรีย์ ต้องมีการจัดทำไว้ การควบคุมและมาตรการติดตามต้องมีการประยุกต์ใช้ตามที่ได้มีการแสดงไว้โดยการประเมิน

Note การกรองอากาศควรอยู่ในจุดที่เหมาะสม

6.5แสงสว่าง

ต้องจัดให้มีแสงสว่าง (แสงจากธรรมชาติ หรือ แสงสว่างจากไฟฟ้า) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องของการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

Note ความเข้มของแสงควรเหมาะสมตามลักษณะของการปฏิบัติงานที่ซึ่งมีอันตราย

สำหรับอาหาร (เช่น กระบวนการผลิตบรรจุ เช่น เหยือก กระป้อง ขวดหรือถาด ) อุปกรณ์ให้แสงสว่างต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนต่อ วัตถุดิบ วัตถุที่อยู่ระหว่างการผลิต สารเคมี บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป และเครื่องมือหากมีการแตกเกิดขึ้น

 

สำหรับมาตรฐาน PAS96 สามารถ Download ได้ที่ : 

http://shop.bsigroup.com/en/Browse-by-Sector/Food--Drink/PAS-962010/

 

Online

มี 103 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์