Login Form

ISO9001:2015 ข้อ 4.4.2 การจัดการเชิงกระบวนการ

อะไรคือควาามแตกต่างหลักระหว่าง ISO9001:2015 CD กับ ISO 9001:2008 ตอน 1

หากมีคำถามว่าอะไรคือความแตกต่างหลักระหว่าง มาตรฐาน ISO9001:2015 ก้บ มาตรฐาน ISO 9001:2008

แนะนำให้ท่านพิจารณาข้อกำหนดหลัก  ซึ่งข้อกำหนดหลักข้อหนึ่งในการวางระบบ QMS คือข้อกำหนด ISO9001:2015 ในข้อ 4.4.2 ซึ่งก็คือข้อ 4.1 ของ ISO9001:2008 แต่เดิม  ข้อกำหนด 4.4.2 เป็นข้อกำหนดที่เทียบเคียงของเดิม คือ ข้อกำหนด 4.1 ที่ใช้เป็นข้อกำหนดทั่วไปในการวางระบบ

ดังนั้นหากท่านทำการเปรียบเทียบระหว่าง สอง ข้อกำหนด ตามที่คัดลอกมาให้ด้านล่างนี้

ท่านจะพบว่ามีอยู่ 3 ประเด็น ที่ดูเป็นเรื่องเป็นราว!

4.4.2 b) พิจารณากำหนดปัจจัยการผลิตที่จำเป็นและผลที่คาดหวังจากแต่ละกระบวนการ

ความเห็น : ข้อกำหนดระบุเช่นนี้ ทำให้ท่านจำเป็นต้องกำหนด output หรือ วัตถุประสงค์ของกระบวนการไว้อย่างชัดเจน และต้องวัดผลได้ด้วย 

กล่าวคือคงต้องมีตารางสรุปกระบวนการ หรือ กำหนดในเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ถึงเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุในทุกๆกระบวนการที่จำเป็น ที่ซึ่งมาตรฐาน ISO9001:2008 ไม่ได้กล่าวเฉพาะเจาะจงอย่างนี้

4.4.2 d) พิจารณากำหนดความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องของสินค้าและบริการ และความพึงพอใจลูกค้า หากผลไม่ได้ตามตั้งใจ หรือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนไม่มีประสิทธิผล

ความเห็น : มาตรฐานเพิ่มเติมในส่วนคำว่า พิจารณากำหนดความเสี่ยง เข้ามาซึ่งเิิดิมไม่มี

การพิจารณาความเสี่ยงนี้มีอยู่สองประเด็น ซึ่งคือ การสอดคล้องกับสินค้าและบริการ + ความพึงพอใจลูกค้า  ท่านจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสียงในแต่ละกระบวนการ ซึ่งน่าจะรวมทั้ง core process และ support process ทั้งหมด เป็นอย่างน้อย ท่านจำต้องมีระบบเฉกเช่น FMEA/Hazop หรือบางอย่างที่ใก้ลเคียงในรูปแบบ risk assesmment  ซึ่งของเดิมไม่ีมี

ใครที่คุ้นเคยในเรื่อง ความรุนแรง x โอกาสการเกิด x ความสามารถในการควบคุม คงมองเห็นว่าการที่ข้อกำหนดเขียนอย่างนี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในการวางระบบ

 

4.4.2 e ) พิจารณา กำหนดเกณฑ์ วิธีการ การวัด และตัวบ่งชี้สมรรถนะที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการและ ควบคุมกระบวนการเหล่านี้มีมีประสิทธิผล

ความเห็น : ทุกๅกระบวนการที่เป็น core และ support ที่ส่งผลต่อ สินค้าและบริการ + ความพึงพอใจตอ้งมีเกณฑ์เป้าหมายกำหนด ในการชี้บ่งดัชนีวัดสมรรถนะ ไม่สามารถทำนิดๆทำหน่อยๆ ทำพอเป็นพิธีแบบเดิมไม่ได้แล้ว มาตรฐาน iso9001:2015 CD เขียนไว้อย่างชัดเจนมากจน ไม่น่าจะมี CB ใดหรือองค์กรใดละเลยเมินเฉยการใช้ประโยชน์จาก KPI Mangement ได้อีก

สรุป

เพียงข้อนี้ ข้อเดียว

พอจะทำให้ท่านเห็นภาพระบบ QMS ที่เปลี่ยนไปหรือไม่ครับ

ระบบที่ยึดโยงกับการบริหารความเสี่ยง ระบบที่มีการติดตามสมรรถนะ

ใครที่ทำระบบ TS16949 , AS9100 , OHSAS18001, ISO13485, ISO22000  น่าจะพอยิ้มได้

น่าจะพอมองเห็นเค้ารางของระบบ ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

ไว้ติดตามข้ออื่นๆกันนะครับ

....................................

 

ข้อกำหนด ISO9001:2015 CD Stage

4.4.2 การจัดการเชิงกระบวนการ

องค์กรต้องใช้การจัดการเชิงกระบวนการกับระบบบริหารคุณภาพ

องค์กรต้อง:

a) พิจารณากำหนดกระบวนการจำเป็นสำหรับระบบการจัดการคุณภาพและการประยุกต์ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กร

b) พิจารณากำหนดปัจจัยการผลิตที่จำเป็นและผลที่คาดหวังจากแต่ละกระบวนการ

c) พิจารณากำหนดลำดับขั้นและปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่านี้

d) พิจารณากำหนดความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องของสินค้าและบริการ และความพึงพอใจลูกค้า หากผลไม่ได้ตามตั้งใจ หรือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนไม่มีประสิทธิผล

e ) พิจารณากำหนดเกณฑ์ วิธีการ การวัด และตัวบ่งชี้สมรรถนะที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการและควบคุมกระบวนการเหล่านี้มีมีประสิทธิผล

f ) พิจารณากำหนดทรัพยากรและทำให้มั่นใจถึงการมีอยู่

g ) มอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ สำหรับสำหรับกระบวนการ

h ) ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้

I ) เฝ้าติดตาม วิเคราะห์ และเปลี่ยนแปลง, ถ้าจำเป็น, กระบวนการเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงส่งผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจ และ

j) ทำให้มั่นใจมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของกระบวนการเหล่านี้

 

 

 

ข้อกำหนด ISO 9001:2008

4.1       ข้อกำหนดทั่วไป

องค์การต้อง จัดทำ, จัดทำเอกสาร, นำไปปฏิบัติใช้ และ ธำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากลนี้.

องค์กรต้อง

  1. พิจารณา กระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับระบบบริหารคุณภาพและการนำไปใช้ตลอดทั้งองค์กร(ดู 1.2)
  2. พิจารณาถึงลำดับขั้นตอน ตลอดจนทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
  3. พิจารณา เกณฑ์ และวิธีการ ที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งการดำเนินการและควบคุมกระบวนการเหล่านั้น มีประสิทธิผล
  4. ทำให้มั่นใจว่า มีทรัพยากรและ ข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับ สนับสนุน การดำเนินงานและและเฝ้าติดตามกระบวนการดังกล่าว
  5. เฝ้าติดตาม, ตรวจวัด (ที่มีการประยุกต์ใช้), และวิเคราะห์กระบวนการเหล่านี้
  6. ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น   เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามที่ได้วางแผนเอาไว้ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

บทความใกล้เคียง

Online

มี 26 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์