Login Form

ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร vs ข้อสัญญาและเงื่อนไขการจ้างงาน

ข้อสัญญาและเงื่อนไขการจ้างงาน

การจัดทำเอกสารที่เป็นลักษณะข้อสัญญาและเงื่อนไขการจ้างงานเพิ่มเติม เป็นมาตรการป้องกันที่ดีสำหรับองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจเอาจริงในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย และทำเป็นข้อตกลงเบื้องต้นกับพนักงาน ด้วยเหตุผลนี้เอกสารประกอบข้อสัญญาและเงื่อนไขการจ้างงานจึงควรกล่าวถึง หน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรและของผู้รับการว่าจ้าง การลงนามนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการจ้างงาน การลงนามนี้สามารถลงนามในเอกสารแบบฟอร์มได้โดยไม่จำเป็นต้องเซ็นต์ในสัญญาจ้าง

แนวทางปฏิบัติ

(ก) องค์กรควรกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับการว่าจ้างในสัญญาจ้างงาน
(ข) สัญญาจ้างงานควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) กำหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
2) กำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลและการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กรอื่นๆ
4) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
5) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
6) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลแม้ว่าจะอยู่ภายนอกองค์กรหรือนอกเวลาทำการก็ตาม เช่น การทำงานขององค์กรจากที่บ้าน
7) กำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ผลงานที่เกี่ยวข้อง
8) กล่าวถึงการดำเนินการทางวินัยและกฎหมาย รวมทั้งบทลงโทษ หากผู้รับการว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
9) กำหนดให้มีการลงนามการรักษาความลับขององค์กร
10) กล่าวถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ของผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานกับองค์กร
11) กำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้รับการว่าจ้างสามารถใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กรได้

-END-

Ref:  ISO27001 / PAS 96

บทความใกล้เคียง

Online

มี 114 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์