Login Form

ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร vs บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

การกำหนดบทบาทหน้าที่เป็นสิ่งเริ่มต้นสำหรับระบบการจัดการ เป็นเรื่องของการจัดองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทุกองค์กรมีระบบนี้อยู่แล้ว ในที่นี่้เพียงแต่ให้เห็นในมุมของความมั่นคงปลอดภัย

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับพนักงาน

หลักการ / มาตรการ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยควรมีการกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กำหนดไว้

ระบบระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

(ก) องค์กรควรกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรขององค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

(ข) องค์กรควรกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร

(ค) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนดไว้ควรกำหนดให้บุคลากรขององค์กรเช่น

1) การประพฤติและปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยโดยเคร่งครัด

2) การปฏิบัติตามกิจกรรมหรือกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กำหนดไว้

3) การไม่เข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำลาย หรือทำให้เสียหายต่อทรัพย์สินรวมถึงทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต

4) ไม่รบกวนหรือแทรกแซงการสื่อสารของผู้อื่นจนทำให้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้

5) รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง จุดอ่อน หรือเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยที่พบไปยังหน่วยรับแจ้ง

6) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่ได้กำหนดไว้

7) ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยต่อหน้าที่หรือนโยบายที่ได้กำหนดไว้ จะมีการสอบสวนและดำเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายตามความเหมาะสม

(ง) กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายนอกที่จำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น ในฐานะเป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย ผู้ตรวจสอบภายนอก เจ้าหน้าที่เทคนิคภายนอก เป็นต้น

(จ) องค์กรควรแจ้งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยให้ผู้สมัครงานหรือผู้รับจ้างได้รับทราบ

 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (Management responsibilities)

หลักการ /มาตรการ

ผู้บริหารควรกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรการความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติขององค์กรที่ได้กำหนดไว้

ระบบระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

(ก) กำกับดูแลให้มีการจัดทำเอกสารซึ่งระบุถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่ได้รับการว่าจ้าง

(ข) กำกับดูแลให้พนักงานและผู้รับว่าจ้างต้องทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัย ก่อนที่จะอนุญาตให้เริ่มต้นปฏิบัติงานกับองค์กร

(ค) กำกับดูแลให้หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาควรมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

1) สร้างแรงจูงใจให้ผู้รับการว่าจ้างปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรอย่างเคร่งครัด

2) สร้างความตระหนักให้พนักงานและผู้รับว่าจ้างเห็นความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของตนเอง

3) สอดส่องดูแลการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของผู้รับว่าจ้าง

4) กำกับดูแล สร้างเสริมทักษะ ความรู้ และความสามารถของผู้รับว่าจ้างในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

-end-

Ref:  ISO27001 / PAS 96

 

 

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 25 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์