Login Form

ISO14001:2015 FDIS การวางแผน


ISO14001 จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไร มากไหม ?

มาตรฐาน ISO14001 เป็นมาตรฐานที่ออกแบบให้ระบบต้องถูกจัดวางตามประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้น

ดังนั้นข้อกำหนดในส่วนการวางแผนนี้

จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสนใจ ใส่ใจ

เพราะว่าน่าสนใจ น่าใส่ใจ

จึงได้นำข้อกำหนดบางส่วนของมาตรฐาน ISO14001:2015 FDIS  มาให้สนใจ

มาให้ พินิจพิจารณาดู

เป็นการชิมลาง

 

เผื่อว่าหากสนใจ...........

จะได้เจอกันวันอบรม 

แฮ่ม ....

 

 


 

Planning

การวางแผน

6.1      Actions to address risks and opportunities

           การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส

6.1.1  General

            ทั่วไป

The organization shall establish, implement and maintain the processes needed to meet the requirements

In 6.1.1 to 6.1.4.

องค์กรต้องจัดทำ , นำไปปฏิบัติ และธำรงรักษา กระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใน 6.1.1 ถึง 6.1.4

When planning for the environmental management system, the organization shall consider:

เมื่อทำการวางแผนสำหรับระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม, องค์กรต้องพิจารณา:

—  the issues referred to in 4.1;

     ประเด็นที่อ้างอิงจากข้อ 4.1

—  the requirements referred to in 4.2;

    ข้อกำหนดอ้างอิงจากข้อ 4.2

—  the scope of its environmental management system;

    ขอบข่ายระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม

And determine the risks and opportunities, related to its:

และพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส , ที่เกี่ยวข้องกับ

—  environmental aspects (see 6.1.2);

     ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม(ดู 6.1.2)

—  compliance obligations (see 6.1.3);

     พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม(ดู 6.1.3)

—  other issues and requirements, identified in 4.1and 4.2;

    ประเด็นและข้อกำหนดอื่นๆ, ที่ระบุจาก 4.1 และ 4.2

that need to be addressed to:

ที่จำเป็นต้องระบุเพื่อ

—  give assurance that the environmental management system can achieve its intended outcomes;

     รับประกันว่าระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม สามารถบรรลุผลตามเจตนา

—  prevent, or reduce, undesired effects, including the potential for external environmental conditions to affect the organization;

     ป้องกัน, หรือ ลด , ผลกระทบด้านลบ,รวมถึงนัยยะสำหรับสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลกับองค์กร

—  achieve continual improvement.

     บรรลุผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Within the scope of the environmental management system, the organization shall determine potential emergency situations, including those that can have an environmental impact.

ภายในขอบข่ายระบบบริหารสิ่งแวดล้อม , องค์กรต้องพิจารณากำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีนัยยะ, รวมถึงที่ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

The organization shall maintain documented information of its:

องค์กรต้องธำรงรักษาเอกสารสารสนเทศ สำหรับ

—  risks and opportunities that need to be addressed;

    ความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการ

—  processes needed in 6.1.1 to 6.1.4, to the extent necessary to have confidence they are carried out as planned.

     กระบวนการที่จำเป็นตาม 6.1.1 ถึง 6.1.4, ด้วยขอบเขตที่จำเป็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้มีการกระทำตามทีได้วางแผน

6.1.2    Environmental aspects

             ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

Within the defined scope of the environmental management system, the organization shall determine the environmental aspects of its activities, products and services that it can control and those that it can influence, and their associated environmental impacts, considering a life cycle perspective.

ภายในขอบข่ายที่ระบุสำหรับระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม, องค์กรต้องพิจารณากำหนดประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม, ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถควบคุม และสามารถมีอิทธิพล, และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง, โดยพิจารณามุมมองวัฎจักรชีวิต.

When determining environmental aspects, the organization shall take into account:

เมื่อทำการพิจารณาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม, องค์กรต้องคำนึงถึง

a) change, including planned or new developments, and new or modified activities, products and services;

การเปลี่ยนแปลง, รวมถึงแผน หรือ การพัฒนาใหม่, และ ใหม่ หรือ ปรับเปลี่ยนกิจกรรม, ผลิตภัณฑ์และ บริการ

b) abnormal conditions and reasonably foreseeable emergency situations.

สภาวะผิดปกติ และ สถานการณ์ฉุกเฉินที่แลเห็นล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล

The organization shall determine those aspects that have or can have a significant environmental impact, i.e. significant environmental aspects, by using established criteria.

องค์กรต้องพิจารณากำหนดประเด็นปัญหาที่มีหรือสามารถมีผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ, เช่น ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยยะ, โดยใช้เกณฑ์ที่จัดทำ

The organization shall communicate its significant environmental aspects among the various levels and functions of the organization, as appropriate.

องค์กรต้องสื่อสารประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญระหว่างระดับและฟังชั่นขององค์กร, ตามความเหมาะสม 

The organization shall maintain documented information of its:

องค์กรต้องธำรงรักษาเอกสารสารสนเทศสำหรับ

—  environmental aspects and associated environmental impacts;

     ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

—  criteria used to determine its significant environmental aspects;

     เกณฑ์ที่ใช้เพื่อการพิจารณาประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

—  significant environmental aspects.

    ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

 

หมายเหตุ ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญอาจส่งผลในความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องไม่ว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (ภัยคุกคาม) หรือ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์ (โอกาส).

 

6.1.3    Compliance obligations

             พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม

The organization shall:

องค์กรต้อง

  1. determine and have access to the compliance obligations related to its environmental aspects;

พิจารณากำหนดและเข้าถึงพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

b) determine how these compliance obligations apply to the organization;

พิจารณากำหนดวิธีการในการประยุกต์ใช้พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกับองค์กร

c) take these compliance obligations into account when establishing, implementing, maintaining and continually improving its environmental management system.

คำนึงถึงพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อจัดทำ นำไปปฏิบัติ ธำรงรักษา และ ปรับปรุงระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

The organization shall maintain documented information of its compliance obligations.

องค์กรต้องธำรงรักษาเอกสารสารสนเทศของพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม

หมายเหตุ  พันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามสามารถได้จากผลความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร

 

6.1.4 Planning action

การวางแผนปฏิบัติการ

 The organization shall plan:

 องค์กรต้องวางแผน

 

a) to take actions to address its:

 เพื่อดำเนินการปฏิบัติการกับ

 1) significant environmental aspects;

 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

 2) compliance obligations;

 พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม

 3) risks and opportunities identified in 6.1.1;

 ความเสี่ยงและโอกาสที่ได้ระบุใน 6.1.1

 

b) how to:

 วิธีการ

 1) integrate and implement the actions into its environmental management system processes(see

 6.2, Clause 7, Clause 8 and 9.1), or other business processes;

 บูรณาการและนำไปปฏิบัติ การปฏิบัติการสู่กระบวนการระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม(ดูข้อ 6.2, ข้อ 7, ข้อ 8 และ 9.1) หรือ กระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ

 2) evaluate the effectiveness of these actions (see 9.1).

 ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้กระทำ (ดู 9.1)

 

When planning these actions, the organization shall consider its technological options and its financial, operational and business requirements. 

เมื่อทำการวางแผนปฏิบัติการ, องค์กรต้องพิจารณา ทางเลือกของเทคโนโลยีและเงื่อนไขทางการเงิน, ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน และ ข้อกำหนดทางด้านธุรกิจ

 

END

 

 

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 23 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์