Login Form

ISO9001:2015 ุ 6.1.2 การปฏิบัติการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส Part-2

ความเสี่ยง(&โอกาส) ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ( 5.1.2) และ การทำให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจลูกค้า

ข้อกำหนด 5.1.2 b) c) เป็นการกำหนดความเสี่ยงและโอกาสสำหรับการได้มาซึ่งความพึงพอใจลูกค้า ท่านต้องไม่ลืมว่าลูกค้าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ การทำตามที่ลูกค้าคาดหวัง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการที่เป็นไปตามข้อกำหนด คือการทำให้ได้มาซึ่งลูกค้าพึงพอใจ

ด้วยเหตุผลนี้ ข้อมูลใดๆเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจลูกค้า จะต้องได้รับการศึกษา วิเคราะห์เชิงลึกอย่างเหมาะสม และนำความรู้นี้ ไปดำเนินการเพื่อปรับปรุงระบบ(ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ)

ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรอย่างจริงแท้แน่นอน
เรื่องผิดพลาดที่ส่งผลต่อลูกค้า จึงเป็นสิ่งต้องห้าม และต้องระมัดระวัง ใส่ใจ

การห้ามผิดห้ามพลาด จึงต้องวางระบบการบริหารอย่างระมัดระวัง
โดยทำการระบุสิ่งที่อาจเกิด  สิ่งที่อาจผิด สิ่งที่อาจทำให้ลูกค้าพอใจหรือไม่พอใจ

ซึ่งรวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์(บริการ) ที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 

ท่านต้องไม่ลืมว่า ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการมีหลากหลาย
และโดยทั่วไปได้รับจัดการโดยปกติอยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร

รูปแบบการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงสามารถทำได้หลายรูปแบบทั้งเชิงรุกและรับ

เชิงรุก องค์กรจะมีระบบที่เน้นการป้องกัน ไม่ว่าการวางแผนโครงการ การออกแบบกระบวนการผลิต การผลิต การขนส่ง

เชิงตั้งรับ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการไม่สอดคล้อง ของกระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ ระบุปัญหาที่น่าสนใจหรือที่มีนัยยะ และวางระบบที่เน้นการป้องกัน เพื่อลดหรือกำจัด ความไม่สอดคล้องดังกล่าว

การจัดการความเสี่ยงเชิงรุกโดยการกำหนดความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ เครื่องจักรใหม่ ผู้ส่งมอบรายใหม่ ไม่ว่าท่านใช้การวิเคราะห์โครงการ , DFMEA และ PFMEA ต่างๆ เพื่อให้มีระบบที่ป้องกันการเกิดของปัญหาที่มีนัยยะก่อนเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ล้วนแล้วแต่เป็นการใช้หลักการคิดเชิงความเสี่ยงทั้งสิ้น

ใช้เอกสารอะไร เพื่อแสดงว่าได้มีการคิดเชิงความเสี่ยงแล้ว ให้กับผู้ตรวจประเมินของท่าน

ผู้ตรวจประเมินมุ่งหาหลักฐาน
ซึ่งหลักฐานที่ผู้ตรวจมุ่งหาคือ

องค์กรยังคงมีความเสี่ยงใดที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือ ทำให้กระบวนการไม่เป็นไปตามที่กำหนด ที่ยังไม่ได้รับการจัดการอยู่หรือไม่
หากยังคงมีอยู่ ผู้ตรวจประเมินจะหาสาเหตุว่าความเสี่ยงนี้ทำไมถึงไม่ได้นำไปกำหนด นำไปวิเคราะห์ เพื่อจัดการวางระบบการบริหาร และความสมเหตุสมผล

การหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่อาจเกิด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความไม่แน่นอน ทำได้หลากหลายวิธี หลักฐานที่แสดงได้ว่าได้มีการคิดเชิ่งความเสี่ยงจึงมีได้หลากหลายเช่นกัน

เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานว่าได้มีการคิดเรื่องการวางระบบโดยคิดคำนึงถึงความเสี่ยงอาจได้แก่ เอกสารสารสนเทศ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ บันทึกการประชุมของส่วนงานต่างๆ, ผังก้างปลา , matrix, flow chart, รายการตรวจสอบ , แผนผัง, สเปรดชีตวิเคราะห์, รายงานข้อเสนอจากที่ส่วนงานตางๆ ซึ่งรวมถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ DFMEA, FMEA , Checklist เป็นต้น

ต้องมีระเบียบปฏิบัติไหม

ข้อกำหนด ข้อ 4.4.2 และ ข้อกำหนด 7.5.1 ต้องการให้องค์กรมีเอกสารระเบียบปฏิบัติ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกระบวนการ
ผู้ตรวจประเมินจะสุ่มหาหลักฐานต่างๆ เพื่อยืนยันความจำเป็นของการมีหรือไม่มีของเอกสารนี้
หากการไม่มีเอกสารนี้ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการดำเนินงานกระบวนการแต่อย่างใด ท่านก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่ต้องมีระเบียบปฏิบัติ

 

....................................

5.1.2 Customer focus

การมุ่งเน้นลูกค้า

Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to customer focus by ensuring that:

ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นกับการเน้นลูกค้า โดยทำให้มั่นใจว่า:

a)    customer and applicable statutory and regulatory requirements are determined, understood and consistently met;

ข้อกำหนดลูกค้าและข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพิจารณากำหนด เข้าใจ และสอดคล้องอย่างสม่ำเสมอ

b)    the risks and opportunities that can affect conformity of products and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed;

ความเสี่ยงและโอกาสที่สามารถส่งผลต่อการสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ และการทำให้ได้มาที่ลูกค้าพึงพอใจ ได้รับการพิจารณากำหนดและจัดการ

c)     the focus on enhancing customer satisfaction is maintained.

มุ่งเน้นการเพิ่มความพึงพอใจลูกค้าได้รับการธำรงรักษา

 

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์