Login Form

ISO22301 | แผนงานอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เฉพาะเจาะจง

คำแนะนำสำหรับการจัดทำแผนงานอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (Gีuidelines for Facility- or Property-Specific Plans)

วิธีดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะสำหรับแต่ละอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างควรได้รับการตระเตรียมและพร้อมสำหรับหน่วยงานดับเพลิงและตำรวจ
แผนงานควรประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้
1. คำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับอาคารและประเภทของกิจการ กระบวนการที่ปฏิบัติ
2. ขั้นตอนสำหรับการอพยพและการทำบัญชีรายชื่อ(accounting for)ผู้มาติดต่อและบุคลากรทุกคนที่มาทำงานในอาคาร:

 • A. การตัดสินในเรื่องการอพยพเมื่อมีความจำเป็น
 • B. การกำหนดและใช้พื้นที่รวมพลทำรายชื่อนับจำนวนบุคลากร
 • C. การเลือกเส้นทางอพยพออกจากอาคาร
 • D. การตั้งระบบความรับผิดชอบของบุคลากร (a personnel accountability system)
 • E. ลำดับขั้นตอนสำหรับการอพยพผู้พิการ

3. คำอธิบายวิธีการเพื่อการติดต่อสื่อที่รวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินไปยังบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์ดับเพลิง, ตำรวจ, โรงพยาบาล, บริษัทด้านสาธารณูปโภค, รถพยาบาลฉุกเฉิน, หน่วยงานจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน, อาคาร/องค์กรที่อยู่ติดกัน และสำนักงานใหญ่ (ในกรณีที่ตั้งอยู่ที่อื่น)
4. การระบุรายการอุปกรณ์พิเศษที่จำเป็นจากหน่วยเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
5. กระบวนการปิดการใช้งานสำหรับทุกอุปกรณ์ภายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและรักษาความปลอดภัยอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจากการเข้าอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • A. ตัดการส่งไฟฟ้าไปยังระบบหมุนเวียนอากาศ
 • B. ตัดการส่งไฟฟ้าไปยังเครื่องจักร
 • C. ปิดวาล์ว (และติดป้าย) ต่างๆ
 • D. ปิดช่องระบายอากาศและท่อเปิด
 • E. ปิดและป้องกันหน้าต่าง
 • F. เคลียร์ทางเดิน, ห้องโถง และ ปล่องบันได
 • G. ปิดคลุมอุปกรณ์สำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำ
 • H. ปิดกั้นและปิดด้วยแผ่นไม้ทั้งหน้าต่างและประตู

6. รายละเอียดข้อมูลของอาคารและสาธารณูปโภคที่เฉพาะเจาะจง: ตำแหน่งก๊อกน้ำ, ตำแหน่งและข้อมูลปั๊มดับเพลิง, ข้อมูลระบบฉีดน้ำ, ประเภทของระบบท่อส่งน้ำและสายยาง, เครื่องแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยและตำแหน่งแผงควบคุมต่างๆ, ข้อมูลการเข้าถึงอาคาร, ข้อมูลลิฟท์และบันไดเลื่อน, ข้อมูลระบบควบคุมอากาศ HCAV (ระบบจัดการควัน, ตำแหน่งท่ออากาศ และอื่นๆ), ข้อมูลวัตถุอันตราย (ประเภท, ตำแหน่ง,แผ่นข้อมูลด้านความภัยของวัตถุ (material safety data sheets) และอื่นๆ) ตำแหน่งวาล์วน้ำ
7. แปลนพื้น (floor plan) และแบบที่เขียนขึ้นหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้ว (as built drawings)
8. ข้อมูลระบบอัตโนมัติของอาคาร ซึ่งรวมไปถึงระบบควบคุมการเข้าถึง (access control system) และวิธีการตั้งโปรแกรมใหม่และวิธียกเลิกในกรณีที่จำเป็น

 


บทความใกล้เคียง

Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์