Login Form

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายกับข้อกำหนดมาตรฐานISO 14001/OHSAS 18001
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจโครงสร้างและลำดับของกฎหมายไทย
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่สำคัญๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบ ถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่มีการประกาศใช้ล่าสุด

อ่านเพิ่มเติม: กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงความจำเป็นใน การชี้บ่งและประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจ ถึงคำศัพท์ คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับ การชี้บ่งและประเมินประเด็น  ปัญหาสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจ วิธีการในชี้บ่งประเมินประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการประยุกต์

อ่านเพิ่มเติม: การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2004

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยน

มาตรฐานเป็น ISO 14001:2000
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด

อ่านเพิ่มเติม: การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2004

การตรวจประเมินภายในระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงความหมาย ของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
- ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ ตีความข้อกำหนดของ ISO 14001:2004 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน
- ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการวางแผน ในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน
- ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึง การเตรียมการในการ ตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน ( Checklist )
- ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิค ในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม , สัมภาษณ์,การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
- ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียนใบร้อง ขอให้มีการแก้ไข ( CARs ) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
- ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมินเพื่อ ให้ผู้บริหารใช้ใน การพัฒนาและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบ บริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจประเมินภายในระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

แนะนำมาตรฐาน ISO14001:2004และข้อกำหนด

หลักสูตรการ แนะนำมาตรฐาน ISO14001:2004 และข้อกำหนดของบริษัท BSI เป็นหลักสูตรที่ออกแบบ เฉพาะสำหรับผู้ที่ซึ่งต้องการความเข้าใจ ในมาตรฐาน ISO14001:2004

อ่านเพิ่มเติม: แนะนำมาตรฐาน ISO14001:2004และข้อกำหนด

Online

มี 95 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์