Login Form

ISO 22301 Business Continuity Management Systems Internal Auditor Course

ด้วยระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO 22301มาตรฐานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เพิ่มความยึดหยุ่นและเป็นแนวทางให้องค์กรเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับเหตุวิกฤติ หรือภัยพิบัติ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดหลักสูตร

ด้วยระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO 22301มาตรฐานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เพิ่มความยึดหยุ่นและเป็นแนวทางให้องค์กรเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับเหตุวิกฤติ หรือภัยพิบัติ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มคุณค่ามาตรฐาน BCMS และแนวทางที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการตรวจสอบบัญชีจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับองค์กรของคุณอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งประเมินแนวทางความคิดและปฏิบัติเพื่อที่จะยืนหยัดในยามวิกฤต อย่างเช่น บริษัท BSI ได้ให้บริการทางด้านการตรวจสอบบัญชีภายใน ดังนั้นยิ่งองค์กรมีการตรวจสอบบัญชีภายในมากเท่าไร ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำ BCMS มากเท่านั้น 

ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการลงมือปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดถึ่ถ้วนในระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยการร่วมอภิปรายในห้องเรียน การร่วมทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในห้องเรียน พร้อมกับแบบฝึกหัดต่างๆ ทางเรามีความพร้อมในด้านการจัดเตรียมที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี พร้อมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 22301

ประโยชน์ของหลักสูตร

 • สามารถสร้างประสิทธภาพของการบริหารจัดการที่เป็นระบบเพื่อดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (BCMS)
 • เพิ่มความมั่นใจของลูกค้าในองค์กร
 • สามารถเพิ่มความเข้าใจในส่วนของการปฏฺบัติการในองค์กร
 • สามารถเตรียมพร้อมเพื่อที่จะตรวจสอบบัญชีอิสระ
 • สามารถพัฒนาทักษะการตรวจสอบบัญชีมาตรฐาน ISO 22301

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้

ในการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้เข้าอบรมสามารถจะ

 • เพื่ออธิบายข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22301  
 • เพื่อวางแผนการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS)
 • เพื่อปฏิบัติการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS)
 • เพื่อรายงานของการตรวจประเมิน
 • เพื่อติดตามผลและปิดการตรวจประเมิน

กลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย

ผู้ที่มีขอบข่ายความรับผิดชอบต่อการลงมือปฏิบัติตามระบบการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCMS รวมถึง

 • ที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน สารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานระบบบริหารงานและเห็นว่าการ implement ระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) เป็นเรื่องใหม่
 • ผู้นำและผู้ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกในมุมของการบริหารจัดการที่ยังใหม่ในเรื่องของการบริหารงาน Business Continuity และ การตรวจสอบบัญชี BCMS
 • ผู้ที่มีความสนใจในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

ระยะเวลาฝึกอบรม                  

2 วัน

ความรู้พื้นฐาน

หากผู้ศึกษามีความรู้พื้นฐานระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS)พร้อมกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและระบบปฏิบัติ โดยมีเจตนาให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

  

Business Continuity Management Systems Internal Auditor Course

Course Description

Having an effective Business Continuity Management System (BCMS) based on ISO 22301 successfully helps organizations to build resilience and develop the capability to continue business during unexpected disruptions. But this can be tough to achieve in fast-paced environments where uncertainty and change is commonplace.

Here lies the greatest value of a BCMS. With its foundation in continuous improvement, the internal audit process ensures your organization consistently evaluates the framework to check that it is robust and applicable in crisis situations. Internal audits also help prepare for independent audits, such as those carried out by BSI. So, the better your internal audit, the better your BCMS. How ready are you to conduct a high-quality internal audit?

During this course, you will develop the knowledge and skill to carry out a thorough internal audit of your BCMS. Using practical exercises, group activities and class discussions, an experienced instructor will guide you through the principles and practice of auditing, as well as how to audit to the requirements of ISO 22301.

Course Benefits

 • Establish the effectiveness of your BCMS
 • Grow customer confidence in your organization
 • Gain valuable insight into the operations of your organization
 • Prepare for independent audits
 • Develop your ISO22301 auditing skill

Learning Objectives

Upon completion of this course, you will be able to:

 • Explain the requirements of ISO 22301
 • Plan a BCMS audit
 • Carry out a BCMS audit
 • Report the audit findings
 • Conduct an audit follow-up and closeout

Intended Audience

Anyone with responsibility for auditing a BCMS, including:

 • Business Continuity, Risk, Information Security, IT and Operations Managers or Consultants
 • Existing management system practitioners who are new to implementing a BCMS
 • Internal and external management system auditors who are new to auditing a BCMS
 • People interested in finding out more about auditing a BCMS

Course Duration

2 days

Prerequisites

There are no formal prerequisites, but it would be beneficial if you have some knowledge of Business Continuity and a good understanding of your organization and its operations.

Further Information

A certificate of attendance is awarded to participants on this course.

จองสำรองที่นั่ง

Online

มี 83 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์