Login Form

ISO 22301 Business Continuity Management Systems Introduction Course

องค์กรต่างๆ อาจสูญเสียชื่อเสียงและส่งผลกระทบถึงลูกค้าที่มีอยู่เนื่องจากไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับภัยต่างๆ ที่ไม่คาดคิดเพียงพอ เช่น ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศที่ค่อนข้างรุนแรง ความเสียหายซึ่งเกิดจากความไม่เพียงพอขของกระแสไฟฟ้า การปฏิบัติงานเชิงอุตสาหกรรม อาชญากรรม สถานการณ์ไม่สงบอันเนื่องมาจาก สภาพการเมือง และความเจ็บป่วยของพนักงาน คุณมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด

รายละเอียดหลักสูตร องค์กรต่างๆ อาจสูญเสียชื่อเสียงและส่งผลกระทบถึงลูกค้าที่มีอยู่เนื่องจากไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับภัยต่างๆ ที่ไม่คาดคิดเพียงพอ เช่น ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศที่ค่อนข้างรุนแรง ความเสียหายซึ่งเกิดจากความไม่เพียงพอขของกระแสไฟฟ้า การปฏิบัติงานเชิงอุตสาหกรรม อาชญากรรม สถานการณ์ไม่สงบอันเนื่องมาจาก สภาพการเมือง และความเจ็บป่วยของพนักงาน คุณมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้มากน้อยเพียงใดระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ หรือ ISO 22301สามารถจัดหาแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งการประเมินผลกระทบต่างๆ อีกทั้งพัฒนาขีดความสามารถเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและลดมูลค่าความเสียหายในยามที่ธุรกิจเกิดวิกฤต หลีกสูตรนี้ให้คำแนะนำในเรื่องของแนวคิดหลักๆ ของมาตรฐานการต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมทั้งอธิบายถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตร การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) พร้อมทั้งกำหนดข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22301โดยผู้ให้คำแนะนำทีมากด้วยระสบการณ์
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ เข้าใจถึงความสำคัญในการปกป้องหน่วยงานจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
 • เข้าใจถึงแนวทาง BCMS จะช่วยในการลดผลกระทบของสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างไร
 • เข้าใจถึงข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 22301
 • รู้ถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้วางแผน BCMS แล้ว
 • เพิ่มความรู้ความเข้าใจในด้านการต่อเนื่องทางธุรกิจและมาตรฐาน BCMS
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ในระหว่างการฝึกอบรม ลูกค้าจะสามารถ
 • ระบุแนวทางการคิดหลักๆ ของการต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • อธิบายถึงการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจของทางคุณ
 • อธิบายถึงแนวทางระบบการจัดการ PDCA
 • ระบุถึงข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22301 พร้อมทั้งเน้นที่องค์ประกอบที่สำคัญเพื่อให้การลงมือปฏิบัติตาม BCMS เกิดผลสำเร็จสูงสุด
กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย

ผู้ที่มีขอบข่ายความรับผิดชอบต่อการลงมือปฏิบัติตามระบบการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

 • ที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน สารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานระบบบริหารงานและเห็นว่าการ implement BCMS เป็นเรื่องใหม่
 • ผู้นำผู้ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกในมุมของการบริหารจัดการที่ยังใหม่ในเรื่องของการบริหารงาน Business Continuity และ การตรวจประเมิน (BCMS)
 • ผู้ที่มีความสนใจในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS)
ระยะเวลาการฝึกอบรม     1 วัน
หลักสูตรพื้นฐาน ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในองค์กรและการปฏิบัติการ
ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรมระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเบื้องต้น

  

 ISO 22301 Business Continuity Management Systems Introduction Course

Course Description

Organizations often damage their reputations and lose customers because they are unable to cope with unexpected disruptions such as natural disasters, severe weather, IT outage, industrial action, crime, political unrest or staff illness. How prepared are you for such challenges?

A Business Continuity Management System (BCMS) based on ISO 22301 can provide your organization with an international best-practice framework for identifying potential threats, evaluating their impact, and developing the capability to minimize disruption and continue business should unforeseen events occur.

Led by an experienced instructor, this course will introduce the key concepts of Business Continuity, explain the benefits of a BCMS, and outline the requirements of ISO 22301.

Course Benefits

 • Understand why it is important to protect your organization from unforeseen events
 • Recognize how a BCMS can help to minimize the impact of unexpected disruptions
 • Become familiar with the requirements of ISO 22301
 • Know what to do next when planning a BCMS
 • Increase your knowledge of Business Continuity and a BCMS

Learning Objectives

Upon completion of this course, you will be able to:

 • Identify the key concepts of Business Continuity
 • Explain how Business Continuity Management will fit into your organization
 • Describe the Plan-Do-Check-Act management systems approach
 • Identify the requirements of ISO 22301 and highlight the most critical elements for a successful BCMS

Intended Audience

Anyone with responsibility for Business Continuity, including:

 • Business Continuity, Risk, Information Security, IT and Operations Managers or Consultants
 • Existing management system practitioners who are new to Business Continuity and the requirements of a BCMS
 • Internal and external management system auditors who are new to Business Continuity and auditing a BCMS
 • People interested in finding out more about a BCMS

Course Duration

1 Day

Prerequisites

There are no formal prerequisites, but it is recommended that you have a good understanding of your organization and its operations.

Further Information

A certificate of attendance is awarded to participants on this course.

 

จองสำรองที่นั่ง

 

Online

มี 58 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์