Login Form

การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001

 
เพื่อพัฒนา ทักษะให้กับพนักงานในองค์กร และผู้เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการชี้บ่งอันตรายและการประมาณ ระดับความเสี่ยงของทุกกิจกรรม และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อ ใช้ในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001 
 
 
 

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00         > ความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยง
                           > การชี้บ่งอันตราย
                           > กิจกรรมกลุ่ม : การชี้บ่งอันตราย


13:00 – 16:00        > การประเมินความเสี่ยง 
                           > กิจกรรมกลุ่ม : การประเมินความเสี่ยง
                           > การควบคุมความเสี่ยง

16:00 – 16:30       > สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ
 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร , คณะทำงาน OHSAS 18001/TIS 18001, EMR, SMR, จป. วิชาชีพ
 

ระยะเวลาในการอบรม

 1 วัน   ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.
 
 
ค่าใช้จ่าย   :   ราคา 2,000 บาท (สมาชิก) / ราคา 2,500 บาท (บุคคลทั่วไป)   
 
-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

Online

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์