Login Form

หลักสูตร ISO 14971 Medical Risk Management

ISO 14971 Medical Risk Management

Course Description

Manage risk effectively and see business success with our ISO 14971 Medical Risk Management Training Course – an essential and international accreditation for all medical device manufacturers.

The ISO 14971 standard outlines how to identify, evaluate and control risks associated with medical devices throughout the product lifecycle and we can help you implement a risk management framework to achieve ongoing compliance

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตร ISO 14971 Medical Risk Management

Introduction to: ISO 13485

บริษัท BSI จัดทำระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้ฝึกอบรมจะได้ประโยชน์และความรู้จากการนำเอาข้อกำหนดมาตรฐาน ISO13485 มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องระบบคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม: Introduction to: ISO 13485

Internal Auditor: ISO 13485

บริษัท BSIจัดทำ มาตรฐาน ISO 13485: ผู้ตรวจประเมินภายในมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 13485:2003 และการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารงานคุณภาพในแต่ละองค์กร โดยหลักสูตร 2 วันประกอบด้วยหลักการและแนวทางปฏิบัติสำหรับกระบวนการประเมินระบบบริหารคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้ตรงตามมาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 19011 ด้วยทีมผู้มีประสบการณ์จะให้คำแนะนำแก่ผู้อบรมผ่านทางกระบวนการประเมินภายใน เริ่มจากการวางแผนการประเมินไปจนถึงการรายงานผลการตรวจประเมิน และตรวจติดตามผลพร้อมทั้งการปรับปรุงพัฒนา นอกจากนั้นผู้ฝึกอบรมจะได้เพิ่มทักษะทางด้านการประเมินที่จำเป็นผ่านทางฝึกอบรมในห้อง การจำลองบทบาทสมมติ และการทำ group workshops

อ่านเพิ่มเติม: Internal Auditor: ISO 13485

Implementing ISO 13485:2003

 บริษัท BSIจัดทำ มาตรฐาน ISO 13485 มาปฏิบัติมา implement” เป็นหลักสูตรฝึกอบรม 2 วัน ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้ความรู้และกระบวนการต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้การ implement ระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับการออกใบรับรอง ISO 13485:2003  

อ่านเพิ่มเติม: Implementing ISO 13485:2003

Online

มี 106 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์