ISO 27001:2013 Transition Training - FDIS Stage

 หลักการและเหตุผล

ขณะนี้มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะประกาศอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ท่านได้รับทราบว่า มีอะไรบ้างที่ปรับเปลี่ยน และอะไรที่มีผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถตระเตรียม เตรียมความพร้อมได้ก่อน จึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อทำให้ท่านทราบว่า มาตรฐานนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไร เอกสารระเบียบปฏิบัติใดที่ต้องได้รับการปรับปรุง และผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ท่านเตรียมความพร้อมให้ท่าน ในการปรับหรือเตรียมระบบการจัดการได้อย่างถูกต้อง

ดาวน์โหลดใบสมัคร   ดาวน์โหลดเอกสาร PDF   

รายละเอียดของหลักสูตร Capture

 • โครงสร้างใหม่ ของ ISO/IEC FDIS 27001:2013
 • อะไรคือ Annex-SL
 • วิเคราะห์เจาะลึกรายข้อกำหนดอะไรเหมือน-อะไรแตกต่าง
 • อธิบายลงรายละเอียด โครงสร้าง Annex A โดยอ้างอิงไปถึง ISO/IEC FDIS 27002:2013
 • กระบวนการจัดการภายในที่ต้องปรับเปลี่ยน
 • เอกสารที่ต้องจัดทำหรือเปลี่ยนแปลง
 • จะเริ่มทำการปรับเปลี่ยนระบบสู่เวอร์ชั่นใหม่เมื่อไหร่ดี
 • ผลกระทบกับใบรับรองฉบับปัจจุบัน

 ผู้ที่ควรได้เข้ารับการสัมมนา

 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร ISMR
 • ผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้องให้ขอบเขตของ ISMS
 • ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน และ ภายนอก
 • คณะกรรมการ ISMS
 • ที่ปรึกษา/วิทยากร

ทำไมถึงควรเข้าร่วมการสัมมนา

 • เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง ระหว่างเวอร์ชั่นปัจจุบัน และเวอร์ชั่นใหม่ เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
 • สามารถเตรียมการให้องค์กรพร้อมเข้าสู่การนำระบบไปปฏิบัติ ปรับเปลี่ยน
 • ทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคในการจัดวางระบบ
 • ทราบมุมมองการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
 • สามารถซักถาม ข้อสงสัย กับทางวิทยากรผู้ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินระบบโดยตรง

ผู้บรรยาย     
คุณศรีประภา งามหงษ์ทอง

เวลา และสถานที่

วันที่

27 กันยายน 2556

เวลา

8:30 – 12:00

สถานที่

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ

ค่าใช้จ่าย        1,000 บาท

(ชำระหน้างาน, อัตรารวมค่าเอกสาร, อาหารว่าง)

รับสมัคร         

50 ท่าน(ขออนุญาติปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกอบการฝึกอบรม

1.Mapping Guide

2.Transition guide

3.Transition Checklist

Login