ISO 22301 Business Continuity Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course

 

รายละเอียดหลักสูตร

ท่านอาจมีความคาดหมายว่าองค์กรจะสามารถวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือกับ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยมีหลักสูตรระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจตาม มาตรฐาน ISO 22301 หน่วยงานสามารถสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการดำเนินการปฏิบัติการใน สภาวะวิกฤตโดยไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงัก โดยหลักสูตรนี้จะเป็นเพิ่มความมั่นใจของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว

เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้ถึงขีดสุดในระบบบริหารงานการจัดการความต่อ เนื่องในการดำเนินธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ พึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามการตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดถึ่ถ้วนถึงแนวทางต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มความมั้นใจว่าธุรกิจจะสามารถยืนหยัดในช่วงวิกฤตต่างๆ ได้

หลักสูตรนี้จะช่วยในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นแก่การนำทีมการตรวจ สอบระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) โดยเน้นจากหลักการปฏิบัติในการตรวจประเมินอิสระ หลักสูตรดังกล่าวเน้นการใช้การอภิปรายในชั้นเรียน (class discussion) และการจัดทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม (Group activities) และการจัดทำแบบฝึกหัดต่างๆ เป็นแนวทางในกระบวนการตรวจสอบบัญชี การวางแผน จากผลลัพธ์ที่ได้จากรายงานต่างๆ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • เพื่อสร้างประสิทธิภาพระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ BCMS ให้กับหน่วยงานของทางคุณ
 • เพิ่มความมั่นใจลูกค้าของหน่วยงานของท่าน
 • เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน
 • บริหารทีมงานผู้ตรวจประเมิน
 • เตรียมความพร้อมในด้านของการตรวจสอบบัญชีอิสระ
 • ปฏิบัติตามการตรวจประเมินอิสระ
 • พัฒนาทักษะและความชำนาญการตรวจสอบบัญชีมาตรฐาน ISO 22301 และหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้เข้าอบรมสามารถจะ

 • อธิบายจุดประสงค์ของการจัดทำระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการ ดำเนินธุรกิจ มาตรฐานระบบบริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และ ของหน่วยงานรับรองที่เป็นบุคคลที่สาม
 • อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของตรวจประเมินในการวางแผน การปฏิบัติ การรายงาน และ การติดตามผลของระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
 • วางแผน ปฏิบัติ รายงาน และติดตามผลการตรวจประเมินของระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการ ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 22301 ตามมาตรฐาน ISO19011 (และมาตรฐาน ISO 17021 ตามความเหมาะสม)

กลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย

ผู้ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อการลงมือปฏิบัติตามระบบการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCMS รวมถึง

 • ที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบัติงานสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้นำและผู้ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกในมุมของมุมการบริหารจัดการ ที่ยังใหม่ในเรื่องของการบริหารงาน Business Continuity และผู้ตรวจประเมิน
 • ผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

ระยะเวลาฝึกอบรม

5 วัน

หลักสูตรพื้นฐาน

 • ผู้อบรมควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 22301
 • ผู้อบรมควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  • วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
  • การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง
  • กลยุทธ์การต่อเนื่องทางธุรกิจ
  • ทางเลือกแผนการรองรับการบริหารการต่อเนื่องทางธุรกิจ
  • ตัวกำหนดชีวัดประสิทธิภาพ BCMS (Performance Metrics) การควบคุมดูแลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • แบบฝึกหัดและแนวทางการทดสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ก่อนการเรียน และแบบทดสอบระยะเวลา 2 ชั่วโมง ผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน

จองสำรองที่นั่ง

Login