Login Form

หลักสูตร แนะนำมาตรฐาน ISO9001:2008 และข้อกำหนดเบื้องต้น

หลักสูตรการ แนะนำมาตรฐาน ISO9001:2008 และข้อกำหนดของ BSIเป็นหลักสูตรที่ออกแบบ เฉพาะสำหรับผู้ที่ซึ่ง ต้องการความเข้าใจในมาตรฐาน ISO9001:2008

 

หลักสูตร 1 วันนี้ได้มีการอธิบายข้อ กำหนดของมาตรฐานISO9001:2008 ในแต่ละประเด็นที่มี ส่วนในการช่วยองค์กร ในการจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพ อย่างกระชับ อธิบายแนวทางในการวางระบบ และประโยชน์ที่แท้จริงจาก การนำระบบไปประยุกต์ ใช้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งทราบแนวทางใน การพิจารณาว่าจะนำระบบ ISO9001:2008 ไปประยุกต์ใช้กับระบบ ปัจจุบันในองค์กรของท่าน ได้อย่างไร ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำการ ซักถามความเข้าใจ ในข้อกำหนด ISO9001:2008 ได้อย่างถูกต้องกับ วิทยากรผู้มีประสบการณ์

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00   

> ความเป็นมาและประโยชน์ในการจัดการระบบ

  > ข้อกำหนดระบบคุณภาพ

    - ระบบเอกสาร

    - คู่มือคุณภาพ

    - การควบคุมเอกสาร

     - การควบคุมบันทึก

  > ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

  > การจัดสรรทรัพยากร

 

 

13:00 – 16:00 

> การจัดทำผลิตภัณฑ์

  - การวางแผน

  - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

 - การออกแบบและพัฒนา

 - การจัดซื้อ

  - การผลิต

 - การควบคุมเครื่องมือวัด                          

 > การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง

 - การเฝ้าติดตาม และการวัด

  - การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

  - การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุง

 

16:00 – 16:30 

> สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

 

 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 

ผู้จัดการที่มีการวางแผนในการนำระบบ ISO 9001:2008 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ระบบ ISO9001:2008

ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการทราบประโยชน์ของมาตรฐานISO 9001:2008

ผู้จัดการหรือพนักงานใหม่

ผู้ตรวจประเมินและที่ปรึกษา

 

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

 

 จองสำรองที่นั่ง

Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์