Login Form

มีอะไรใหม่ใน ISO9001:2015

มาตรฐานฉบับใหม่ ISO 9001 : 2015

 

ในปัจจุบันมาตรฐานที่มีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดคือระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งปัจจุบันก็ผ่านมาถึงปีที่ 5 แล้ว และตามระบบการทบทวน มีการตัดสินใจอนุมัติให้มีการปรับปรุงมาตรฐานโดยสมาชิกของ ISO  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ ISO9001 มีความเหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน และส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

อะไรที่เหมือนเดิม

มาตรฐาน ISO 9001:2015 นี้ ยังคงใช้พื้นฐานจากหลักการแปดประการเหมือนเดิม ซึ่งหมายถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

ISO 9001:2015 timeline 

ตามกรอบเวลา มาตรฐานฉบับนั้นจะมีการเปิดรับความคิดเห็นเพื่อทำการ  3 มิถุนายน 2013 และ จะทำการปิดรับความคิดเห็นวันที่  10 กันยายน 2013 นี้ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำเป็นมาตรฐานฉบับ DIS ในขั้นต่อไป   มาตรฐานISO9001:2015 ฉบับใหม่คาดว่าน่าจะประกาศใช้ กันยายน ปี 2015 เป็นต้นไป

รายละเอียดแผนงาน

กำหนดการ รายละเอียด สถานะ
June 2012 Draft Design Spec เสร็จสิ้น
December 2012 Approve Design Spec  เสร็จสิ้น
เมษายน 2013 ISO 9001:2015 Committee Draft ออกประกาศ 03 มิถุนายน2013
มินาคม 2014 DIS for ballot  
พฤกจิกายน 2014 Draft FDIS  
มกราคม 2015 FDIS for ballot  
กันยายน 2015 Publication

 

iso9001-2015

มีอะไรใหม่ในร่างมาตรฐาน ISO9001: 2015 ?

ปัจจุบันยังไม่อาจมั่นใจได้ว่า ท้ายที่สุดแล้วฉบับที่ออกเป็นมาตรฐานจะมีความแตกต่างจาก ฉบับปี 2008 มากน้อยเพียงใด จนกว่าจะถึงปลายปี 2015 แต่ในการเปลี่ยนแปลงจากคณะกรรมการร่างมาตรฐาน ที่มีการประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2013 นั้น มีข้อมูลดังนี้

มารตรฐานมีการเขียนขึ้นตาม ภาคผนวก SL (Annex SL) ซึ่งแสดงโครงสร้างใหม่ เชื่อมโยงข้อกำหนดหลายมาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน

มาตรฐานยังคงอยู่บนพื้นฐานของ PDCA เหมือนข้อกำหนดเดิม เพียงแต่อยู่ในข้อกำหนดที่แตกต่างกัน

การเปลี่ยนแปลงหลัก

  • มีการใช้คำว่า "goods and services" แทนคำว่า Product เพื่อให้มีการตีความข้อกำหนดได้ครอบคลุมและสามารถเข้าใจได้ง่ายมากกว่าเดิม
  • มีสองข้อกำหนดหลักๆที่เพิ่มมาคือ "4.1 Understanding the organization and its context" และ "4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties." การเพิ่มข้อกำหนดนี้ทำให้ข้อกำหนดในเรื่องการวางแผนระบบQMS มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ
  • มีข้อกำหนด 4.4.2 Process Approach เพิ่มขึ้นมาเพื่อทำให้กรอบเรื่องการจัดการเชิงระบบเป็นไปอย่างชัดเจน
  • ข้อกำหนดเรื่องกิจกรรมการป้องกันได้มีการระบุควบรวมในเรื่อง ความเสี่ยงตามข้อ  6.1.   ทั้งนี้เนื่องจากระบบบริหารคุณภาพเป็นระบบที่เป็นการป้องกัน ตามกรอบของ Annex SL Core Text ที่ให้มีการคิดเรื่องความเสี่ยงและมาตรการควบคุมหรือลดผ่านระบบการบริหารคุณภาพ ณ ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือ การแนะนำแนวความคิดเรื่อง “ความเสี่ยง” (risk) ในข้อ 6 เรื่องการวางแผน ( Clause 6 : Planning)
  • คำว่า "document" and "records" ได้ถูกแทนด้วยคำว่า"documented information". โดยการคัดลอกมาจาก Annex SL Appendix 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระ
  • ข้อกำหนดในเรื่อง "Control of external provision of goods and services"  ได้จัดกลุ่มข้อกำหนดควบรวมงานจากภายนอกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ผ่านบริษัทในเครือ หรือวิธีการอื่นใดก็ตาม ข้อกำหนดได้ให้องค์กรทำการระบุความเสี่ยงเพื่อพิจารณามาตรการควบคุมทุกกรณี.

ข้ออื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้

Clause 4

Context of   organization

บริบทขององค์กร

เป็นข้อกำหนดโดยพื้นฐาน  โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับ  การเข้าใจถึงความจำเป็นและความคาดหวังของหน่วยงานที่มีส่วนได้เสีย

Clause 5

Leadership

ความเป็นผู้นำ

มีการเพิ่มข้อกำหนด

Clause 6

Risk &   opportunities

Change management

ความเสี่ยง และโอกาส

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

มีการเพิ่มข้อกำหนด

Clause 7

การบริหารทรัพยากร

การบริหารองค์ความรู้

มีการเพิ่มข้อกำหนด

ข้อกำหนดใหม่

Clause 8

Outsourcing

Design and   development

Post delivery   activities

แผนฉุกเฉิน

การจัดจ้างภายนอก

การออกแบบและพัฒนา

กิจกรรมหลังการขาย

ช้อกำหนดใหม่

มีการเพิ่มข้อกำหนด

ปรับปรุงให้เข้าใจง่าย

เพิ่มเติมข้อกำหนด

Clause 9

Performance indicators

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดใหม่

Clause 10

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มีรูปแบบการเข้าถึงมากขึ้น

 

ขั้นตอนต่อไป?

มาตรฐานฉบับร่างจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ สำหรับสาธารณะ (DPC) ซึ่งคาดหมายว่าอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2014 และมาตฐานฉบับแก้ไขครั้งสุดท้าย อยู่ในช่วงปลายปี 2015 ซึ่งจะมีการแจ้งข่าวสารอยู่อย่างสม่ำเสมอ

หามาตรฐานฉบับร่างได้ที่ไหน?

ท่านสามารถเข้าถึง ISO/DIS 9001:2015 ได้ที่ BSI shop ของเรา

สำหรับท่านที่ต้องการให้ความเห็น สำหรับร่างมาตรฐานฉบับนี้  ท่านสามารถเข้า web ฺของเราเพื่อให้ความเห็นกับร่างมาตรฐาน ISO9001:2015 (พร้อมอ่านข้อกำหนดได้ที่นี (ลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย))

หากท่านได้รับการรับรองแล้วต้องทำอะไรบ้าง?

เมื่อมาตรฐานฉบับใหม่ประกาศ มาตรฐานฉบับเก่า ISO 9001:2008 จะมีหมดอายุการใช้งาน ซึ่งโดยทั่วไปคือ 2 ปี  ระหว่างนี้ BSI จะมีการอบรมและแผนงานในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็นไปอย่างไม่ติดขัดสำหรับลูกค้างานรับรองระบบของเรา

หากท่านยังไม่ได้รับการรับรอง

ท่านควรที่จะจัดทำระบบและขอการรับรองก่อนมาตรฐานฉบับใหม่ประกาศใช้ ซึ่งคาดว่ามาตรฐาน ISO9001:2015 น่าจะประกาศใช้ประมาณ กันยายน 2015 ตามที่ระบุข้างต้น  ระหว่างนี้ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของมาตรฐานได้จากบริการการฝึกอบรมของเรา

ทางเราจะทำการวิเคราะห์รายข้อกำหนดโดยละเอียดในบทความต่อๆไป   โปรด กด like ที่ faceBook ของเราเพื่อติดตามข่าวสาร

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์