Login Form

ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร vs การตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้สมัคร

พนักงานไม่ว่าชั่วคราวหรือประจำไม่ว่าตำแหน่งงานใด ก็สามารถเป็นประเด็นด้านภัยคุกคามกับความปลอดภัยกับองค์กรได้ มาตรการควบคุมที่น่าสนใจในการพิจารณาจัดทำระบบคือ ระบบการตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้สมัคร

การตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้สมัครควรได้รับการดำเนินการโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม จริยธรรม ความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงชั้นความลับของสารสนเทศ และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติ

(ก) ควรทำการตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้สมัครงานโดยระมัดระวังที่จะไม่ละเมิดต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนบุคคล การจ้างงาน หรือ แรงงาน โดยมีการกระทำโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน
(ข) เอกสารที่องค์กรควรตรวจสอบและทำการยืนยันความถูกต้องจากเอกสาร ข้อมูล หรือบุคคลอ้างอิงของผู้สมัครงาน สามารถกำหนดให้มีระบบที่ต้องมีข้อมูลดังนี้ เพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบหรือตรวจทานสิ่งที่อาจเป็นพิรุธได้

1) เอกสารประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของผู้สมัครงาน
2) คุณสมบัติต่างๆ ของผู้สมัครงานตามที่ต้องการ
3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานจากบุคลากรที่ได้รับการอ้างอิง
4) ประวัติการศึกษาของผู้สมัครงาน
5) ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของผู้สมัครงาน
6) ข้อมูลหลักฐานแสดงตนของผู้สมัครงาน เช่น บัตรประชาชนหรือเอกสารระบุตัวบุคคลอื่นๆ
7) ประวัติหนี้สินของผู้สมัครงาน
8) ประวัติอาชญากรของผู้สมัครงาน
9) ประวัติโดยละเอียดสำหรับผู้สมัครงานที่จะทำงานกับเอกสารลับหรือสำคัญ

(ค) องค์กรควรกำหนดขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงาน
(ง) ในกรณีเป็นการจ้างงานผ่านทางบริษัทจัดหางาน องค์กรควรตรวจสอบสัญญาการจ้างงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
(จ) องค์กรควรจัดทำสัญญาเพื่อควบคุมการจ้างงานผู้สมัครงานโดยผ่านทางบริษัทภายนอก (Outsource)

-END-

 

Ref:  ISO27001 / PAS 96

บทความใกล้เคียง

Online

มี 109 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์