Login Form

การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

 การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

โดยหลักการด้านความปลอดภัยนั้น การป้องกันอันตรายที่แหล่งหรือต้นตอนั้นเป็นความจำ
เป็นที่ต้องกระทำ และให้ถือว่าการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนั้น จะรอไว้เป็นแหล่งหรือสิ่งสุดท้ายทั้งนี้เพราะทุกฝ่ายตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนนั้นไม่นิยมที่จะให้มีอุปกรณ์ใดๆ มาปิดปาก ปิดจมูก สวมบนใบหน้า ศีรษะหรือเท้า โดยเกือบจะทุกคนจะบ่นว่า อึดอัด รำคาญ เป็นต้น แต่โดยข้อเท็จจริงนั้น การควบคุมหรือป้องกันอัตรายที่แหล่งกำเนิดหรือต้นตอของเหตุแห่งอันตรายนั้น มักจะกระทำหรือดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่ หรืออาจกระทำได้ในขอบเขตที่จำกัด ดังนั้น อันตรายที่แฝงเร้นอยู่ในลักษณะต่างๆ จึงยังไม่หมดไป และในที่สุดก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้ สำหรับการดำเนินการปลูกฝังให้มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบจะต้องมุ่ง รณรงค์และส่งเสริมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีการสวมใส่อุปกรณ์ฯ จนติดเป็นนิสัยในที่สุด ในการดำเนินการอาจทำได้หลายวิธี แต่ในที่นี้ จะยกตัวอย่างวิธีการดำเนินการส่งเสริมโดยการคัดเลือก พนักงานตัวอย่างที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และ การรณรงค์ให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่ทางบริษัทฯจัดให้อย่างกว้างขวาง ดังนี้
(ก) การคัดเลือกพนักงานตัวอย่างที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันฯ
เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากพนักงานไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
และเพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จึงจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานตัวอย่างทางด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นการมอบเกียรติบัตร การรับรางวัลรายเดือน รายหกเดือน หรือการให้รางวัลเป็นหน่วยงาน

ข) การรณรงค์ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฯ
เป็นการจูงใจให้พนักงานทั้งหมดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อันจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุมิให้เกิดจากการที่พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลเสียต่อร่างกายและชีวิตของพนักงาน ไม่ว่าผ่านทางแผ่นประกาศ การประกวดคำขวัญ การจัดให้มีอยู่ของอุปกรณ์PPEอย่างแพร่หลาย การอบรม การประชุมชี้แจงอันตรายจากการไม่สวมอุปกรณ์ PPE

 

Online

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์