Login Form

การส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน

การส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งในการสร้างเสริมทัศนคติจิตสำนึก ความรู้และความเข้าใจของพนักงานทุกระดับคือ ตั้งแต่ฝ่ายจัดการ ผู้ควบคุม จนถึงพนักงาน นั่นคือ เมื่อผู้บริหารทุกระดับมีจิตสำนึก และ ความรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการบริหารงานด้านอื่นๆ แล้ว ก็ย่อมจะหวังได้ว่า พนักงานระดับปฏิบัติจะได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งในด้านการป้องกันอุบัติเหตุและสุขภาพอนามัย และในระดับถัดไปจะต้องพยามยามส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีจิตสำนึก และ ทัศนคติ ตลอดจนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และร่วมมือในการดูแลให้สถานที่ทำงานนั้นปลอดภัยตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะการป้องกันอันตรายจากงานขึ้นอยู่กับความ "ปรารถนา" ของบุคคล ผู้ที่นับว่ามีบทบาทในการประสานงานส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยนี้อาจมีหลายกิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานปฏิบัติ และ กิจกรรมจูงใจ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ปฏิบัติด้วยความปลอดภัยอีกด้วย ดังนี้

1) การเผยแพร่ข่าวสารด้านความปลอดภัย
2) สนทนาความปลอดภัย
3) การประกวดลดอุบัติเหตุ
4) การประกวดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
5) การประกวดคำขวัญ
6) การประกวดพนักงานสวมเครื่องป้องกัน
7) การประกวดพนักงานตัวอย่าง
8) การประกวดความคิด
9) แถลงนโยบาย
10) ฝึกอบรม
11) การพบปะรายบุคคล
12) ชมเชยพนักงานที่ไม่เคยป่วยในงาน
13) ตอบปัญหาชิงรางวัล
14) ให้รางวัลและสิ่งตอบแทน
15) ตู้รับความคิดเห็น
16) ทัศนาจรนอกโรงงาน
17) การประกวดพนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี
18) การรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัย
19) ป้ายประกาศและแผ่นป้ายความปลอดภัย
20) แผ่นป้ายสถิติอุบัติเหตุ
21) การแสดงผลงานด้านลดอันตราย
22) การจัดนิทรรศการความปลอดภัย
23) เลี้ยงสังสรรค์ฉลองความสำเร็จด้านความปลอดภัย
24) การติดโปสเตอร์ที่สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย
25) การติดสัญลักษณ์ความปลอดภัย
26) ตั้งคณะกรรมการระดับพนักงาน เป็นต้น

 

Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์