Login Form

หน้าที่ของ Top Management

หน้าที่ของ Top Management

ในการดำเนินธุรกิจ หากเป็นองค์กรขนาดเล็ก ผู้ประกอบการจะต้องทำทุกอย่างที่ขวางหน้า คือเป็นเกือบทุกตำแหน่งไม่ว่าเป็น president , CEO , พนักงานขาย,เจ้าหน้าที่บัญชี รวมถึงพนักงานส่งของในบางครั้ง ซึ่งองค์กรขนาดที่ใหญ่กว่าจะไม่สามารถกระทำเช่นนั้นได้รวมถึงมีชื่อตำแหน่งงานที่หลากหลาย ไม่ว่าองค์กรท่านจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ยังคงต้องมีผู้ทีทำหน้าที่ในระดับสูงสุดอยู่ดี

 

อะไรคือหน้าที่ของ Top Management ?

คำถามที่สำคัญและที่เราควรตระหนักคือ งานของ Top Management คืออะไร, งานอะไรที่มีแต่ Top Management  เท่านั้นที่ทำได้และต้องทำ

มาตรฐาน ISO กำหนดนิยามว่า top management คือคนหรือกลุ่มบุคคลที่สั่งการและควบคุมองค์กรในระดับสูงสุด

ทำไมต้องมี Top Management ด้วย

  • เพราะองค์กรต้องการคนหรือกลุ่มคนที่ สามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น : ดังนั้นมาตรฐาน ISO ต่างๆจึงกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย สื่อสารนโยบาย ตั้งเป้าหมาย ทำการทบทวนฝ่ายบริหาร

•             เพราะองค์กรต้องการคนหรือกลุ่มคนที่ เป็นตัวเชื่อมระหว่างภายในองค์กรกับภายนอก สังคม เศรษกิจ เทคโนโลยี ตลาด ไม่ว่าในแง่ของคุณภาพ ความพอใจ การกระทำตามกฏหมาย สิ่งแวดล้อม ดังนั้นมาตรฐาน ISO เลยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย สื่อสารนโยบาย ให้ทรัพากร กำหนดโครงสร้างองค์กร และ ทำการทบทวนฝ่ายบริหาร

•             เพราะองค์กรต้องการคนหรือกลุ่มคนที่ : สามารถเชื่อมต่อ ทำความเข้าใจ ตีความ ทำให้เกิดการเติบโตของยอดขาย กำไร และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

•             เพราะองค์กรต้องการคนหรือกลุ่มคนที่ : เข้าใจตลาด ภาวะเศรษกิจ ปัจจัยภายนอกว่าอะไรที่สำคัญที่สุด ผลลัพธ์ใดสำคัญที่สุดขององค์กรที่ต้องทำให้บรรลุ

•             เพราะองค์กรต้องการคนหรือกลุ่มคนที่ :มีมุมมองที่ชัดเจน มองทะลุ และสั่งการได้ทั่วทั้งองค์กร

•             เพราะองค์กรต้องการคนหรือกลุ่มคนที่ :เป็นผู้มีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องยากๆ ที่คนอื่นทำไม่ได้

•             เพราะองค์กรต้องการคนหรือกลุ่มคนที่ : เป็นผู้รับผิดชอบในผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ทั้งเป้าหมายของบริษัทและตัวชี้วัด รวมถึงมาตรฐานในการทำงาน

•             เพราะองค์กรต้องการคนหรือกลุ่มคนที่ :  การกำหนดค่านิยมและมาตรฐานขององค์กร รวมถึงการกำหนดกรอบกลยุทธ ไม่ว่า การเน้นการขายเชิงรุก หรือจะเน้นกำไร หรือจะเน้นเติบโต หรือเน้นการสร้างกระแสเงินสด หรือ .....ที่ทุกคนในองค์กรต้องยอมรับ

หากถามว่า  อะไรคือสิ่งที่ผู้ตรวจประเมินภายในต้องทำตรวจ คำถามอะไรที่ต้องถาม อย่างไรถึงสามารถสรุปได้ว่ามีการกระทำตามข้อกำหนดในเรื่องผู้บริหารเป็นอย่างดี บทความข้างต้นคงเป็นคำตอบ...

บทความใกล้เคียง

Online

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์