Login Form

ความเหมือน ความแตกต่าง prp oprp haccp ตอน 2

การจัดชั้นประเภทของการจัดการกับมาตรการควบคุม ตามมาตรฐาน ISO 22000 สร้างความสับสน ให้กับผู้นำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ จริงๆแล้วหลักการกลับเรียบง่าย และ มาตรฐาน ISO22000 ต้องการลดจุดอ่อนของ HACCP Codex ในการคัดแยกมาตรการควบคุม

1. มาดูนิยามกัน

ISO22000:2005, para 3.8 :PRP , prerequisite programme หมายถึง สภาพพื้นฐานและกิจกรรมที่จำเป็นในการธำรงรักษา(Control) สภาพสุขอนามัยสภาพแวดล้อมผ่านกระบวนการห่วงโซ่อาหาร ............... เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายปลอดภัยต่อการนำไปบริโภค

ISO22000:2005, para 3.9 : operational PRP (oPRP)
operational prerequisite programme หมายถึง PRP ที่ได้รับการระบุชี้บ่งจากการวิเคราะห์อันตราย เพื่อทำการควบคุมโอกาสการเกิด(Control likelihood)ของ อันตรายด้านอาหารที่ซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือ proliferation ของอันตรายด้านอาหารต่อผลิตภัณฑ์หรือในสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต

ISO22000:2005, para 3.10 : CCP , critical control point
จุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Point,CCP): ขั้นตอนที่ซึ่งสามารถทำการควบคุม และเป็นสิ่งสำคัญต่อการป้องกัน กำจัด หรือลดลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ซึ่งอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร

จากนิยาม ท่านจะเห็นได้ว่า มาตรการควบคุมประเภท oPRP เป็นมาตรการควบคุมที่เน้นโอกาสการเกิด แต่ HACCP เป็นเรื่องของการป้องกัน ลด กำจัด

2. มาขยายความกัน

ในการขยายความนี้ี้ มาตรฐาน ISO22004, para 7.1 ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า

a) prerequisite programmes (PRPs) คือมาตรการควบคุมที่ใช้จัดการกับกิจกรรมและสภาวะพื้นฐาน มาตรการควบคุมชนิดนี้ (PRPs) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการควบคุมอันตรายที่ ระบุ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงรักษาสุขลักษณะของสถานที่ผลิต รวมทั้ง กระบวนการผลิตและหรือสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิต (see 7.2 of ISO 22000:2005)

b) operational prerequisite programmes (operational PRP คือมาตรการควบคุม( control measures) )ที่ได้จากการวิเคราะห์อันตราย เพื่อควบคุมอันตรายที่ระบุให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ในกรณีที่ซึ่งไม่ได้ผ่านการจัดการโดย HACCP Plan

c) HACCP Plan คือมาตรการควบคุมที่ซึ่งจากการวิเคราะห์อันตรายได้มีการระบุว่า จำเป็นต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยผ่านการจุดควบคุมวิกฤติ CCP

3. มาสรุปความกัน มาตั้งข้อคิดเห็นและข้อสังเกตุ กัน

อันตรายไม่ว่าชนิดใดก็ตาม องค์กรต้องทำการควบคุมอยู่ดี ซึ่งมาตรการควบคุมตามวิธีการของ ISO22000 นี้แบ่งเป็น 3 ชนิด คือPRP, oPRP และ CCP ( HACCP Plan)มาตรฐาน ISO22000 แยกกลุ่มประเภทของมาตรการควบคุมเพื่อให้องค์กรสามารถทำการทุ่มเทความพยายาม ไปในสิ่งที่สำคัญ

กรณีที่อันตรายนั้นมีน้อยให้ใช้มาตรการควบคุมเป็นแบบ PRP, หากอันตรายหรือมีความเสี่ยงสูงมากเป็น CCP ( HACCP Plan)เพราะในกรณีที่เป็นมาตรการควบคุมประเภท CCP( HACCP Plan) จะมีการกำหนดความถี่ ค่ าวัด ระยะเวลา .. ที่ชัดเจนoPRP, PRP และ CCP( HACCP Plan) ตามมาตรฐาน ISO22000 นั้นแตกต่างกันที่ วิธีการ monitoring, verification และ validation

สำหรับมาตรฐาน ISO22000:2005 แม้ว่าระหว่างการประเมินเพื่อแยกประเภทมาตรการควบคุม สรุปว่าเป็น oPRP องค์กรต้องทำการควบคุมโดยต้องmonitorและ recordอยู่ดี  (ดู iso22000 para 7.5 )  หมายถึงว่า PRPไม่จำเป็นต้องถูก monitor และ บันทึก ??

หากสิ่งใดเป็น กิจกรรมพื้นฐานหรือสภาพพื้นฐาน ที่ไม่เกี่ยวกับอันตรายใดๆทีเฉพาะเจาะจง สิ่งนั้นเป็น PRP ไม่ใช่เป็น oPRP

PRP คือ โปรแกรมพื้นฐานในภาพกว้างๆ ที่จัดทำเพื่อควบคุมสุขอนามัยสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิตโดยทั่วไป เช่น การควบคุมสุขอนามัยของโรงงาน การทำความสะอาด ตรวจสถาพแวดล้อม การอบรม การควบคุมสุขอนามัยของน้ำเสียและขยะ ส่วน oPRP คือมาตรการควบคุมประเภทลดโอกาสการเกิดอันตราย(Control likelihood)มาตรการควบคุมชนิด oPRP คือ PRP ที่มีการ monitoring และมีบันทึก

หากมาตรการควบคุมนั้นๆ ไม่สามารถทำการ validationได้  มาตรการควบคุมนั้นไม่ใช่ มาตรการควบคุมชนิด oPRP และ CCP ( HACCP Plan) CCP ( HACCP Plan) คือ มาตรการควบคุมที่ใช้ในการ ป้องกัน กำจัด ลด อันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับในการพิจารณาว่า

มาตรการควบคุมประเภท PRP ต่างจากกลุ่ม oPRP & CCP( HACCP Plan)  อย่างไรคือข้อกำหนดที่กล่าวถึง PRP อยู่ในข้อ 7.2 ซึ่งไม่ส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการวิเคราะห์อันตรายแต่อย่างไรข้อกำหนดข้อ 7.4.2 ให้มีการชี้บ่งอันตรายพร้อมกำหนดค่าที่ยอมรับ ดังนั้นหากมาตรการควบคุมไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับค่ายอมรับ (critical limit ) ที่กำหนดแต่อย่างไร หรือไม่มีค่ายอมรับที่เกี่ยวข้อง มาตรการควบคุมนั้นเป็นมาตรการควบคุมชนิด PRPoPRP มีความคล้ายกับ CCP( HACCP Plan) มากกว่า ในแง่ที่มาและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่ระบุ (ISO22000, para 7.4.4)

ข้อกำหนด para 8.2 ต้องการให้ทำการ validation เพื่อประกันได้ว่า มาตรการควบคุมต่างๆนั้น เพียงพอในการทำให้สอดคล้องกับ identified acceptable level ที่ระบุมาตรฐาน ISO22000 กำลังบอกเราว่า เราไม่สามารถหนีจาก CCP เป็น PRP ได้ (ไม่เหมือน HACCP Codex) ไม่ว่าหนีอย่างไร มาตรการควบคุมนั้นต้องได้รับการจัดการแบบ oPRP อยู่ดี และเมื่อเป็น oPRP ก็ต้องได้รับการ validate และ ต้องมีการ monitoring ตามข้อกำหนด 7.5 c (อยู๋ดี)ไม่ว่าอย่างไรองค์กรก็ต้องทำการควบคุมจัดการอันตรายอยู่ดี ไม่ว่าท่านจะเรียกชื่อเป็น PRP, oPRP หรือ CCP (HACCP Plan) ก็ตาม หากเป็น มาตรการควบคุมชนิด oPRP มาตรการควบคุมนี้ต้องมีการ monitoring ว่า oPRP ได้มีการนำไปปฏิบัติ (ISO22000, para 7.5 c)หากเป็น มาตรการควบคุมชนิด HACCP มาตรการควบคุมนี้ต้องมีการ monitoring ตามข้อกำหนด (ISO22000,7.6.4)

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 90 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์