Login Form

การทำให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทำไมนะ กว่าจะร่าง กว่าจะจัดทำมาตรฐาน เหนื่อยมากมาย  ทั้งที่มาตรฐานได้มีการจัดทำเป็นอย่างดี แต่ไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลย อะไรที่ผิดพลาด อะไรที่หลงลืมมาตรฐาน ( ระเบียบปฏิบัติ) จะช่วยปรับปรุง สมรรถนะและ คุณภาพในองค์กรของคุณ ต่อเมื่อพนักงานพนักงานของคุณปฏิบัติตามมาตรฐานเท่านั้น

 

มี 3 เหตุผลที่ทำให้พนักงาน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด คือ

a. พวกเขาไม่รู้ (ไม่รู้): เป็นปัญหาของความรู้
b. พวกเขาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง (ทำไม่ได้)  : เป็นปัญหาของทักษะ ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์/ กระบวนการ อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แม้พนักงานจะทำตามมาตรฐาน
c. พวกเขาไม่ปฏิบัติตาม (ไม่ทำ) :เป็นปัญหาของแรงจูงใ

ในการทำให้มั่นใจว่า พนักงานของคุณ มีความรู้ ,ทักษะ และแรงจูงใจที่จำเป็น คุณต้อง :

a. ให้การศึกษา อบรม ให้พนักงาน (รวมถึงผู้บริหาร) รู้ในคุณค่าของการมีมาตรฐาน และการใช้มาตรฐาน
b. ให้การฝึกอบรมทางเทคนิคที่จำเป็น เพื่อให้สามารถดำเนินงาน
c. สร้างการมีจิตสำนึกคุณภาพ
d ดำเนินการตรวจสอบ

a. ให้การศึกษา อบรม ให้พนักงาน (รวมถึงผู้บริหาร) รู้ในคุณค่าของการมีมาตรฐาน และการใช้มาตรฐาน

พนักงานที่รู้ในคุณค่าและใช้มาตรฐาน หมายถึง พนักงาน (รวมผู้บริหาร) :

a. สามารถอ่านและทำความเข้าใจมาตรฐานและขั้นตอนการทำงาน
b. ตระหนักความสำคัญของมาตรฐานในการรักษาคุณภาพ และตระหนักว่าการดำเนินการต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
c. เข้าใจในระดับคุณภาพที่จะต้องบรรลุให้ได้ ในกระบวนการผลิต
d. เข้าใจวิธีการที่จะใช้ในการตรวจสอบ ยืนยัน ว่า ได้มีการบรรลุระดับคุณภาพที่กำหนด และ การแก้ไขเมื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 b. ให้การฝึกอบรมทางเทคนิคที่จำเป็น เพื่อให้สามารถดำเนินงาน

การจะมีมาตรฐานได้อย่างสมบูรณ์ แน่นอนพนักงานต้องสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วย
ในการทำงานที่กำหนดไว้ อาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่พวกเขาไม่มี หรือรอให้เขาลองผิดลองถูกในฝึกทักษะเหล่านี้เอง
ผู้จัดการควรทำการพิจารณามาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างระมัด ระวัง เพื่อทำการระบุทักษะที่จำเป็น และระดับของทักษะที่ต้องการ

a. กำหนด 3-5 ระดับทักษะ
b. ทำการวัดทักษะปัจจุบัน ที่พนักงานมี
c. ตั้งระดับเป้าหมายของทักษะ ที่พวกเขาควรจะไปให้ถึง
d. ทำความชัดเจนให้กับพนักงาน ถึงวิธีการที่จะใช้ในการประเมินทักษะใหม่ๆนี้
e. เริ่มต้นทำการฝึกอบรม
f. อบรมซ้ำ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน

วิธีการฝึกอบรม

มีสองวิธีในการจัดอบรมเทคนิค การฝึกอบรมในงาน (OJT) ระหว่างดำเนินงาน และการฝึกอบรมนอกงาน (OFT)ก่อนและหลังการดำเนินงาน
การฝึกอบรมนอกงาน (OFT) สามารถใช้เพื่อให้การฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติ ให้ความรู้ทางเทคนิคและการสร้างความตระหนัก การฝึกอบรมนอกงาน (OFT) มักใช้ วิธีอบรมแบบ workshops และการอภิปรายกลุ่ม มากกว่าการบรรยายแบบดั้งเดิมในสถานศึกษาทั่วๆไป

วิธีการอบรมต้องทำให้เป็นมาตรฐานเหมือนๆกัน และให้อยู่ในรูปแบบง่ายๆ พื้นฐาน ใช้คำศัพท์ที่ใช้ในโรงงานในการสอนงาน เมื่ออบรมเสร็จ ให้ทำการตรวจสอบระดับทักษะที่พนักงานบรรลุ หากจำเป็นให้ทำการอบรมใหม่ พร้อมทำบันทึกผลเป็นหลักฐาน

ประโยชน์ที่ได้ จากการฝึกอบรมเป็นระบบและต่อเนื่อง ท่านจะพบว่าพนักงานจะให้อุปกรณ์ดีกว่า รักษาระดับของคุณภาพมากกว่า และผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงสภาพการทำงานที่ปลอดภัยขึ้น


c. สร้างการมีจิตสำนึกคุณภาพ

ถ้าพนักงานให้มีส่วนร่วมสูงสุดคุณภาพจะต้องพัฒนาจิตสำนึกคุณภาพ พวกเขาควรจะคุ้นเคยกับหลายแนวคิดคุณภาพสำคัญ :

a. รู้ ลักษณะ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ
ต้องอบรมพนักงาน ให้รู้ถึงความสำคัญของ ลักษณะคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ และผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงหาก เกิดการ out spec หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงการมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น
พนักงานต้องรู้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพจะ ลดประสิทธิภาพการทำงานลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และทำให้ไม่สามารถส่งมอบได้ตามสัญญา ในที่สุดจะทำลายความเชื่อมั่นของลูกค้า

b. บุคคลในกระบวนการถัดไปเป็นลูกค้า
ต้องทำให้พนักงานของคุณ คิดว่าพนักงานในกระบวนการผลิตถัดไปเป็นลูกค้าของตน คิดว่าคุณภาพงานของตนอาจมีผลคุณภาพของผลงานของบุคคลถัดไป

c. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด
ความตระหนักด้านคุณภาพ มีผลจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด ดังนั้นสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ พนักงานควรปฏิบัติตาม 5 ส

วิธีที่ผู้จัดการสามารถส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาจิตสำนึกคุณภาพ

a. แจ้งระดับคุณภาพปัจจุบันของการผลิตให้ทราบ : อัตราส่วนของเสีย ตัวเลขด้านความสามารถของกระบวนการ เป็นต้น
b. ทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคน ตระหนักรับทราบถึงข้อมูลนี้ : เช่น ทำประชุมและพูดคุยก่อนเริ่มงาน ทำให้ทุกคนเห็นปัญหาคุณภาพเป็นปัญหาร่วมกัน
c. ใช้โอกาสในการส่งเสริมจิตสำนึกคุณภาพทุก ไม่ว่าในเอกสารนโยบายของบริษัท และการมีโปสเตอร์ และการประกวดคำขวัญ

d ดำเนินการตรวจสอบ

ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ ควรดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อยืนยันว่าการดำเนินงานมีการดำเนินการตามมาตรฐาน
หากพบว่ามีการปฏิบัติงานไม่ได้ตามมาตรฐาน ก็อาจจำเป็นต้องทบทวนมาตรฐานงาน อบรมใหม่ ทบทวนแผนงานอบรม วิธีการอบรม ทบทวนระบบการจูงใจ เป็นต้น

 

Online

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์