Login Form

การควบคุมงาน VS การจัดการ

การควบคุมงานคืออะไร

หมายถึงการกำกับดูแลดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ หมายถึงการติดตามสอดส่องการดำเนิงานไม่ให้เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ควรเป็น

ดังนั้นหากเราต้องการควบคุมอะไร เราต้องกำหนด แผนงาน แนวปฏิบัติหรือเป้าหมายก่อนเสมอ

เราใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการควบคุม

ใช้เอกสารระเบียบปฏิบัติใช้แผนงาน management program ( ISO14001,OHSAS 18001)ต่างๆ ที่กำหนดกิจกรรมและกำหนดเสร็จใช้แผนผังแผนงาน ( Quality Plan, Control Plan)ตารางกำหนด ,flowchart , หรือโปรแกรมต่างๆ (GMP)การกำหนดหน้าที่ โดยการกำหนดว่าใครมีหน้าที่ต้องทำอะไร ไม่ว่าการทำงานนั้นหรือการควบคุมงานนั้น (JD, JS)

ปัญหาในการควบคุมงาน

จัดระบบงานไม่ดี ปัญหานี้เกิดจากการละเลยการจัดระบบงาน ไม่ว่า การกำหนดหน้่าที่งานขัดเจน ความถึ่ในการควบคุม มีระบบการติดต่อประสานงาน ระบบบันทึกที่จำเป็นหัวหน้างานไม่เห็นความสำคัญ การ ควบคุมงานเป็นหน้าที่ของหัวหน้างาน ดังนั้นจึงส่งผลกระทบมากๆ หากหัวหน้างานควบคุมบ้างไม่ควบคุมบ้างจะทำให้ผู้มีหน้าที่รองๆลงไปไม่เห็น ความสำคัญ ดังนั้นการกำหนดจุดควบคุม และระบบรายงานสมรถนะต่างๆมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่งขาดแคลนเครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมงาน เช่นการใช้software เครื่องมือวัด อัตโนมัติการไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน เป็น ความเข้าใจหรือประสบการณ์ที่เกิดจากหัวหน้างานทำการควบคุมงานแบบหยุมหยิม ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของงาน ดังนั้นจึงต่อต้านและไม่ให้ความร่วมมือไม่มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการควบคุม การ ควบคุมงานอาจกลายเป็นความพอใจไม่พอใจของหัวหน้าหน่วยงาน เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานใดๆ บางอย่างเคร่งครัดแบบไม่มีเหตุผลบางเรื่องปล่อยปละละเลย

Online

มี 25 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์