Login Form

ประเภทของมาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ

เอกสารอะไรที่ต้องมี เอกสารอะไรที่ต้องจัดทำ เพื่อให้องค์กรได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 ในการจัดทำระบบ ISO ได้มีการบังคับให้มีการจัดทำ มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ เพื่อใช้ในการดำเนินงานในองค์กรเอง มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติิิิ ที่ต้องจัดทำแบ่งได้เป็นหลายประเภท 

บางองค์กรได้มีการจัดทำอยู่บ้างในขณะที่บาง องค์กรต้องเริ่มจากศูนย์  และมีหลายๆองค์กร หลายๆผู้ตรวจประเมินเข้าใจว่า การมี มาตรฐานการทำงาน (Work standards) ที่กำหนดเพียง กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงานทั่วไปก็เพียงพอ นับว่าเป็นความคิดที่ผิดเป็นอย่างยิ่ง

 

ประเภทเอกสาร มาตรฐาน มีอะไรบ้าง

หากไม่รู้ว่า เอกสารมีกี่ประเภท ท่านคงนึกไม่ออกว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องจัดทำ การที่ท่านได้รับการรับรองมาตรฐาน ท่านต้องมีมาตรฐานขององค์กรท่านเสีย ก่อน มาตรฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องกำหนด และต้องมี เพราะท่านกำลังก้าวสู่การมีมาตรฐานในการทำงาน มาตรฐานอะไรบ้างที่จำเป็นต้องมี ??

a. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product standards)
ระบุข้อกำหนดคุณภาพสินค้าที่ต้องบรรลุถึง องค์กรต้องระบุระดับคุณภาพที่เป็นไปได้กับระดับปัจจุบันในการทำงาน มาตรฐานประเภทนี้มักจัดทำโดยระดับผู้บริหาร

b. มาตรฐานวัตถุดิบ (Raw material standards)
ระบุวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ :

1) กำหนดลักษณะคุณภาพของวัตถุดิบให้ชัดเจน (ส่วนผสมโครงสร้างรูปร่าง, ขนาด, น้ำหนัก, การนำ, จุดเดือด ฯลฯ )
2) กำหนด สเป็คการจัดซื้อวัตถุดิบ
3) ระบุขั้นตอนตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้า

c. มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standards)
ระบุประเภท วิธีการในการตรวจสอบมาตรฐานในการประเมินเป็นต้น ไม่ว่าจะสำหรับวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำงานใน (WIP) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

d. มาตรฐานงาน (Job standards)
อธิบายขั้นตอนการทำงานในการผลิต (รวมถึงการทำงานของอุปกรณ์) การตรวจสอบ การจัดส่งและการขนส่ง, สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยเป็นต้น

e. มาตรฐานในการซ่อมบำรุง (Standards for maintaining equipment)
อธิบายวิธีการในการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาและซ่อม

f. มาตรฐานการรักษาอุปกรณ์การวัด (Standards for maintaining measuring devices):
อธิบาย การชี้บ่ง การสอบเทียบ การรักษาความถูกต้องและวิธีการควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือวัดนี้

g. มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ (Packaging standards):
อธิบายวิธีการในการบรรจุผลิตภัณฑ์สุดท้ายและ WIP และกำหนดสเป็คและประเภทบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

h. มาตรฐานการทำงาน (Work standards)
กำหนดกฎเกณฑ์การดำเนินงานทั่วไป ที่ไม่เฉพาะเจาะจง ขั้นตอน วิธีการ และ การรายงาน

i. มาตรฐานการเสริม (Supplementary standards)
เป็นมาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อการทำงาน ซึ่งรวมถึง ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับอุปกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับเครื่องมือวัด, คำแนะนำการทำงาน คำแนะนำความปลอดภัย และเอกสารบรรยายที่ใช้ในการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน
 

Online

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์