Login Form

ISO22301 : BIA การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ

อะไรคือการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ

นิยามของ ISO22301 กำหนดว่า

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (business impact analysis) คือ กระบวนการในการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ และผลกระทบต่อกิจกรรมดังกล่าวหากธุรกิจเกิดการหยุดชะงักขึ้น  ( business impact analysis = process of analyzing actitivites and the effect that a business disruption might have upon them)

การทำ BIA เป็นการพิจารณาแต่ละผลิตภัณฑ์,บริการ ,กระบวนการ และกิจกรรม ขององค์กร เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดการหยุดชะงัก ผลกระทบนั้นมากหรือน้อยถึงขั้นทำให้บริษัทล้มละลาย ถูกฟ้องรอง ปิดกิจการ เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือไม่อย่างไร

เพื่อให้เข้าใจผลกระทบของการหยุดชะงักต่อธุรกิจ ท่านจำเป็นต้องทราบว่าอะไรคือธุรกิจหลักขององค์กร , ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (หลัก)ใดที่องค์กรต้องส่งมอบให้ได้หากมีการหยุดชะงัก , กิจกรรมใดที่ต้องทำต้องมี เพื่อให้ สามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้โดยไม่หยุดชะงักหรือหยุดสั้นที่สุด หรือกลับมาดำเนินการได้บ้างโดยเร็วที่สุด (หยุดชะงักน้อยที่สุด)

เมื่อท่านรู้ผลกระทบแล้ว ท่านจึงสามารถที่กำหนดช่วงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด (maximum tolerable period of disruption - MTPD)/ ช่วงเวลาการหยุดบริการที่ยอมรับได้สูงสุด (maximum acceptable outage - MAO)ได้

 22301-bia

ทำไม BIA ถึงมีความสำคัญ

วัตถุประสงค์ของการทำ BAI คือ เพื่อรู้ให้ได้ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องทำให้มี ต้องปฏิบัติ ต้องจัดการอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุการณ์หยุดชะงัก เพื่อให้สามารถกลับมาส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการให้ได้ตามกำหนดเป้าหมายของการฟื้นคืนสภาพตามที่วางแผนไว้

หลังจากทำการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว องค์กรจะสามารถกำหนดวิธีการในการจัดการในรายละเอียด รวมถึงกำหนดทรัพยากรที่จำเป็น กำหนดสิ่งที่ต้องทำ กำหนดสิ่งที่ต้องมีเพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมาย

 

ขอบเขตการทำ BIA

การกำหนดขอบเขตของ BIA ควรมีการกำหนดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ส่งมอบขององค์กร เนื่องจากการวิเคราะห์ BIA เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งการกำหนดในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้สามารถกำหนดในรูปแบบของกลุ่มผลิตภัณฑ์บริการที่มีลักษณะคล้ายๆกัน หรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ซึ่งส่งมอบให้กับลูกค้าบางราย หรือ ผลิตภัณฑ์บริการที่ซึ่งส่งมอบในบางพื้นที่ การกำหนดขอบเขตการทำ BIA นี้จะมีส่วนสำคัญในการจัดการกับอุบัติการณ์แผนงานต่างๆ ว่าจะเป็นรวมศูนย์หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่อยู่ในรูปแบบกลุ่มบริษัทที่มีสาขา

 

END...........................................................................

 8.2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ

องค์กรต้องจัดทำนำไปปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งกระบวนการประเมินที่กำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการและเป็นเอกสารสำหรับการพิจารณาถึงลำดับความสำคัญของความต่อเนื่องและการฟื้นฟูวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งกระบวนการนี้ต้องรวมถึงการประเมินผลกระทบจากการหยุดชะงักของกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนต่อผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรด้วย

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจต้องรวมถึงสิ่งต่างๆต่อไปนี้

) การชี้บ่งกิจกรรมที่สนับสนุนการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ

) การประเมินผลกระทบตลอดช่วงระยะเวลาที่กิจกรรมเหล่านี้หยุดชะงัก

) กำหนดลำดับความสำคัญของกรอบระยะเวลาเพื่อการกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งของกิจกรรมเหล่านี้ในระดับขั้นต่ำสุดที่กำหนดซึ่งสามารถยอมรับได้โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ไม่สามารถยอมรับได้หากไม่มีการแก้ไขผลกระทบนั้น

) การชี้บ่งถึงการพึ่งพาและทรัพยากรที่สนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้รวมทั้งผู้ส่งมอบผู้รับจ้าง(outsource partner) และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บทความใกล้เคียง

Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์