Login Form

ISO 22301 Business Continuity Management Systems Implementation Course

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุวิกฤตระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ(BCMS) หรือ ISO 22301 ไม่เพียงแต่เอื้ออำนวยประโยชน์ในการปกป้องชื่อเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรักษากลุ่มลูกค้าขององค์กรนั้นๆ แต่ก็ยังสามารถยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้ทัดเทียมและได้เปรียบในตลาด

รายละเอียดหลักสูตร

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุวิกฤตระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ(BCMS) หรือ ISO 22301 ไม่เพียงแต่เอื้ออำนวยประโยชน์ในการปกป้องชื่อเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรักษากลุ่มลูกค้าขององค์กรนั้นๆ แต่ก็ยังสามารถยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้ทัดเทียมและได้เปรียบในตลาด

ทุกๆ จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จเริ่มจากการปฏิบัติตามแผนการระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) หากมีระบบการดำเนินการที่ดี องค์กรจะมีแนวทางการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานในระดับสากลซึ่งมีประสิทธิภาพในการสร้างความยืดหยุ่นและช่วยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิดได้ อีกทั้งยังประหยัดเวลาและต้นทุนโดยการลดขั้นตอนและลงมือทำในสิ่งจำเป็นก่อน ณ เวลานี้คุณมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดในสิ่งที่คุณกำลังปฏิบัติ จะปฏิบัติเมื่อไร และ ทำได้อย่างไร

ในหลักสูตรนี้ ทีมงานผู้สอนซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนำวิธีการที่จัดทำอย่างเป็นระบบ ก้าวต่อก้าว หรือ ที่เรียกกันว่า step by step approach มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการปฏิบัติ

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22301 ได้ชี้แนะในเรื่องของมุมมองและทัศนคติในการปฏิบัติ และในจุดต่างๆ ที่องค์กรพบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข

จากการอภิปราย (class discussions) และ กิจกรรมที่จัดทำร่วมกันเป็นกลุ่ม (group activities) และแบบฝึกหัดต่างๆ ทางคุณจะได้พัฒนาในเรื่องของการนำทักษะ ความรู้ มาปฏิบัติและ ประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ปกป้ององค์กรจากอุบัติการณ์และทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ไม่ได้คาดการณ์
 • เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในองค์กร
 • เพิ่มความชำนาญในเรื่องระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจมาตรฐาน ISO 22301
 • สร้างความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ BCMS

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้

ระหว่างการฝึกอบรม ลูกค้าจะสามารถ

 • กำหนดขอบข่ายระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS)
 • สร้างนโยบาย BCMS วัตถุประสงค์ และกระบวนการต่างๆ
 • นำวิธีการที่จัดทำอย่างเป็นระบบ step-by-step เพื่อนำมาประยุกต์ใช้
 • สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22301 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการเชิ่อมโยงกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
 • พัฒนาแผนการและแนวทางการปฏิบัติการระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS)
 • เตรียมความพร้อมเพื่อรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301 (หากผ่านขั้นตอนครบถ้วน)

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย

ผู้ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อการลงมือปฏิบัติตามระบบการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCMS รวมถึง

 • ที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน สารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานระบบบริหารงานและเห็นว่าการ implement ระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) เป็นเรื่องใหม่
 • ผู้ที่สนใจที่จะหาข้อมูลการ implement ระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่อง (BCMS)

ระยะเวลาหลักสูตร

2 วัน

หลักสูตรพื้นฐาน

หากผู้ศึกษามีความรู้พื้นฐานระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและระบบปฏิบัติการ โดยมีเจตนาให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม                                        

ผู้ศึกษาจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน

 

Business Continuity Management Systems Implementation Course

 

Course Description When faced with unexpected disruptions, organizations with an effective Business Continuity Management System (BCMS) based on ISO 22301 not only benefit from protecting their reputations and retaining customers, but they also enhance their status as competitors struggle to overcome similar challenges.The starting point for success lies in implementing the BCMS. If this is done well, your organization will have an international best practice framework from which to build resilience and help it keep operating when unforeseen situations arise. You can also save time and money by doing things right first time. How sure are you of what to do, when, and how?In this course, an expert instructor will use a step-by-step approach to guide you through the implementation process. The requirements of ISO 22301 will be tackled from an implementation perspective, and the areas that organizations traditionally find tricky focused upon.Through practical exercises, group activities and class discussions, you will develop your BCMS implementation knowledge and skill. A take-home toolkit will also provide you with useful information that can be referenced during your organization’s implementation process.
Course Benefits
 • Protect your organization from unexpected disruptions
 • Increase the confidence of customers in your organization
 • Increase your expertise of Business Continuity and ISO 22301
 • Be confident to implement a BCMS
Learning Objectives Upon completion of this course, you will be able to:
 • Establish the scope of your BCMS
 • Create BCMS policy, objectives and processes
 • Adopt a step-by-step approach to implementation
 • Explain the purpose, structure and requirements of ISO 22301 as they relate to the implementation process
 • Develop a plan to implement a BCMS
 • Prepare for ISO 22301 certification (if applicable)
Intended Audience Anyone with responsibility for implementing a BCMS, including:
 • Business Continuity, Risk, Information Security, IT and Operations Managers or Consultants
 • Existing management system practitioners who are new to implementing a BCMS
 • People interested in finding out more about implementing a BCMS
Course Duration 2 Days
Prerequisites There are no formal prerequisites, but it would be beneficial if you have some knowledge of Business Continuity and a good understanding of your organization and its operations.
Further Information A certificate of attendance is awarded to participants on this course.

จองสำรองที่นั่ง

บทความใกล้เคียง

Online

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์