Login Form

การทบทวนฝ่ายบริหารสำหรับ EMS

การทบทวนฝ่ายบริหารสำหรับ EMS

ทำไม :

เราทุกคนควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดเหตุเลวร้ายที่ไม่อาจยอมรับได้ ระบบบริหารทุกระบบรวมทั้งระบบบริหารสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องถูกตรวจสุขภาพโดยผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน

การทบทวนของฝ่ายบริหารเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และทำให้มั่นใจว่าระบบบริหารสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นไปตามความต้องการขององค์กรของท่าน

การทบทวนของฝ่ายบริหารยังเป็นโอกาสอันดีที่จะ รักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายทรัพยากร ( โดยเฉพาะเงิน) ในระบบ บริหารสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น หากองค์กรพบว่าขั้นตอนและกระบวนการที่มีตั้งแต่ต้นไม่มีส่วนในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือข้อกำหนดหรือการควบคุมกระบวนการหลักใดๆ  หากท่านพบว่ามีขั้นตอนหรือกิจกรรมใดที่ไม่เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะทำการกำจัดในการทบทวนนี้

เทคนิค :

มีเพียง บุคคลสองชนิดเท่านั้นที่มีควรต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการทบทวนของฝ่ายบริหารก็ คือ

 • คนที่มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และมีความรู้ในเรื่องที่ประชุม
 • กับคนที่ต้องทำการตัดสินใจ และกล้าตัดสินใจ

ท่านจำเป็นต้องพิจารณาและกำหนดความถี่ของการประชุมที่เหมาะๆสำหรับคุณเอง

ไม่มีมาตรฐานใดที่ระบุความถี่ให้ท่านได้

บางองค์กรสามารถที่จะทำการประชุมพร้อมกับการทบทวนอื่นๆเช่น การทบทวนของคณะกรรมการ โดยส่วนมากจะทำการประชุมทุกๆ ปีหรือ สองครั้งต่อปี หรือทุกๆเดือน

หากถามว่าทำไม คงต้องกลับไปดูว่า หัวข้อในการประชุมที่ท่านจะทำการทบทวนว่ามีอะไรบ้าง

การทบทวนของฝ่ายบริหารสามารถใช้เป็นประจักษ์พยานแสดงถึงความมุ่งมั่น สนับสนุนระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมของฝ่ายบริหาร

ขณะทำการประชุม อย่าลืมว่าใครบางคนต้องทำการบันทึกว่า

 • หัวข้อการพูดคุยมีอะไร
 • เรื่องอะไรที่ทำการพูดคุย
 • การตัดสินใจอะไรที่เกิดขึ้น
 • แนวทางดำเนินการใดๆที่เลือก
 • ใครเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 • เมื่อไหร่ สำเร็จ

อย่าลืมบันทึกการทบทวนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องเป็นเอกสาร

การทบทวนควรเข้าถึง ประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใดบ้าง ที่ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารสิ่งแวดล้อมต่ิิอความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามที่ต้องการหรือไม่ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงภายในเช่น ( วัสดุใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ลูกค้าใหม่ พื้นที่ทำการผลิตที่ทำการขยายเพิ่มเติม ) ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงภายนอกเช่น ( กฎหมายใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบข้าง)หลังจากการประชุมและได้บันทึกกิจกรรมที่จำเป็นจากการประชุม

อย่าลืมว่าต้องทำให้มั่นใจว่าบางคนได้กระทำตามนั้น และสถานะต้องได้รับการติดตาม

ขณะที่ท่านทำการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงในระบบ บริหารสิ่งแวดล้อมต้องมั่นใจว่า ได้ทำการพิจารณา แผนและวัตถุประสงค์ขององค์กรอื่นๆ การตัดสินใจไดๆในสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องคิดถึงสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ในภาพรวมของการบริหารและแผนกลยุทธ ์

คำถามที่เป็นหัวใจหลักที่สำคัญระหว่างการทบทวนของฝ่ายบริหารที่จำเป็นต้องถาม เพื่อหาคำตอบที่ว่า ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมของท่านทำงานอยู่หรือไม่ ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมยังคงเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล ตามที่ต้องการหรือไม่

ตัวอย่างแนวทางคำถามที่ควรถามระหว่างการประชุม :

 • เราบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่ หากไม่ ทำไม
 • เราควรต้องเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือไม่
 • นโยบายสิ่งแวดล้อมของเรายังคงสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำในปัจจุบัน ยังคงเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรหรือไม่
 • บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบมีความชัดเจน ถูกต้องและสมเหตุสมผลหรือไม่
 • เราได้ให้ทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดขึ้นหรือไม่
 • ขั้นตอนปฏิบัติการมีความชัดเจนและเพียงพอ
 • มีระบบ อะไรต้องเพิ่มหรือควรคัดออก
 • ระบบที่ใช้ในการตรวจสอบระบบบริหารสิ่งแวดล้อมมีสุขภาพดีหรือไม่ ( ตัวอย่าง การตรวจประเมินระบบภายใน ผลของการตรวจประเมิน บอกอะไรกับเรา
 • ความถี่เพียงพอหรือไม่ ผู้ตรวจจำเป็นต้องได้รับความรู้หรือมุมมองในการตรวจประเมินใหม่ๆหรือไม่)
 • ผลของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารสิ่งแวดล้อม และ
 • มีประสิทธิผลผลกระทบของกฎหมายหรือ กฎระเบียบใดๆ ที่ต้องทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหาร
 • วิธีการผลิตมีอะไรบ้างที่ได้เกิดขึ้น
 • ความคืบหน้าจากการทบทวนครั้งล่าสุด
 • เราทำสิ่งที่ดีที่สุดหรือยัง
 • มีอะไรที่สามารถปรับปรุงได้อีกบ้าง

จุดตรวจสอบ

 • ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการทบทวนการจัดการหรือไม่
 • การทบทวนได้ถูกจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือไม่
 • มีการทบทวนนโยบายหรือไม่มีการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่
 • มีการทบทวนผลการตรวจติดตามหรือไม่
 • ประเด็นที่ได้รับความสนใจ / ข้อร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้องได้ถูกนำมาพิจารณาหรือไม่
 • การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ เทคโนโลยี และ / หรือ ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ได้ถูกนำมาพิจารณาหรือไม่
 • การทบทวนได้มีการค้นหาตำแหน่งหรือพื้นที่ในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง หรือไม่
 • ผลการประชุมได้ถูกบันทึกไว้หรือไม่
 • การทบทวนการจัดการได้ถูกจัดให้มีขึ้นหรือไม่
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นเป้าประสงค์หลักของการประชุมหรือไม่
 • ผู้เข้าร่วมประชุมและหัวข้อการประชุมสอดล้องกับหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์