Login Form

การตีความข้อกำหนด ISO14001:2015 ข้อ 8

2020-12-09 15-05-16

ดาวโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่

นิยามการควบคุมการปฏิบัติการ
การควบคุมปฏิบัติการรวมไปถึงการประเมินการปฏิบัติการ ต้องสอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร และต้องแน่ใจว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ถูกควบคุมหรือลดผลกระทบจากปัญหานั้นๆ เพื่อที่จะได้รับและคงไว้ซึ่งนโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในส่วนการควบคุม การปฏิบัติการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จะเป็นการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติการในแต่ละวันหรือตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อกำหนด ระบุว่าการควบคุมการปฏิบัติการนี้ต้องเป็นเอกสารในการควบคุม ซึ่งถ้ากิจกรรมดังกล่าวไปมีเอกสารสำหรับการปฏิบัติงาน อาจนำไปสู่การเบี่ยงเบนไปจากนโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การควบคุมปฏิบัติการรวมไปถึงการประเมินการปฏิบัติการซึ่งสอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร และต้องแน่ใจว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ถูกควบคุมหรือลดผลกระทบจากปัญหานั้นๆ เพื่อที่จะได้รับและคงไว้ซึ่งนโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในส่วนนี้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติการโดยละเอียดในแต่ละวันหรือตามระยะเวลาที่กำหนด การปฏิบัตินี้ต้องการเอกสารในการควบคุมสถานการณ์ของปัญหา ซึ่งถ้ากิจกรรมดังกล่าวไปมีเอกสารสำหรับการปฏิบัติงานอาจนำไปสู่ความบกพร่องของนโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การควบคุมการปฏิบัติการเป็นวิธีการต่างๆที่องค์กรใช้ในการป้องกันภาวะมลพิษจากการปฏิบัติงาน การควบคุมนั้นสามารถทำได้โดย :

  • การใช้เครื่องมือเครื่องจักร เช่น เครื่องดักจับก๊าซ ตัวกรอง เครื่องทำการตกตะกอน ถังทำใส ส่วนการบำบัดแบบชีวภาพและเคมีเพื่อกำจัดหรือลดระดับการปล่อยก๊าซเสียหรือของเสีย
  • การมีการเตือนและการปิดวาล์วที่ถูกควบคุมโดยผลการวัดจากเครื่องมือวัดอัตโนมัติ เช่น ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าการนำไฟฟ้าเฉพาะ อุณหภูมิ ความทึบแสง ความเข้มข้นของก๊าซ ระดับของเหลวในถัง
  • การมีแผนงานการป้องกันดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นประจำที่จัดทำขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น
  • การมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นเอกสารหรือด้วยวาจา

คนจำนวนมากที่นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้มักคิดว่า ข้อกำหนด ISO 14001 นั้นเกี่ยวข้องกับการทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในความเป็นจริงแล้วกลับตรงกันข้าม ข้อกำหนดข้อนี้เกี่ยวข้องกับการ จัดทำระบบควบคุม การติดตั้งเครื่องจักรควบคุมมลพิษ กิจกรรมป้องกันมลพิษที่มีประสิทธิผลและการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในเอกสารอย่างเหมาะสม
ตามมาตรฐานกำหนดว่าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้เฉพาะเมื่ออาจเกิดปัญหาภาวะมลพิษได้หากขาดเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือกล่าวได้ว่าถ้าหากการปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างราบรื่นดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแปลความหมายข้อกำหนด การควบคุมการปฏิบัติการ
ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001 ข้อนี้กล่าวถึงความจำเป็นของการระบุกิจกรรมและการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งต้องมีการควบคุมในเรื่อง การป้องกันภาวะมลพิษ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การควบคุมอาจอยู่ในรูปของ:

  • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลดการปล่อยของเสีย
  • การมีแผนงานการป้องกันดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นประจำเพื่อลดการสึกกร่อนและความเสียหายของเครื่องจักร
  • การทำการติดตามตรวจสอบและสังเกตผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรและระดับของมลพิษ

.........

โปรดอ่านต่อ ดาวโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์