Login Form

เทคนิคการตรวจประเมิน ISO 14001 - site tour

การทำการตรวจประเมินระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องมีการทำการสำรวจพื้นที่ เบื้องต้น ซึ่งแตกต่างจากการทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 เขาทำการสำรวจพื้นที่ทำไม อย่างไร ......

การสำรวจพื้นที่เบื้องต้น (Site Tour)

ทำการสำรวจพื้นที่เบื้องต้น ไปทำไม

การทำการสำรวจพื้นที่สำหรับการตรวจประเมิน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากทีมงานผู้ตรวจประเมินต้องมีความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมของสถานประกอบ การที่ตัวเองกำลังทำการตรวจประเมิน เพื่อให้สามารถสรุป ตัดสินใจ ประสิทธิผล ความเหมาะสมของระบบได้อย่างถูกต้อง

สิ่งที่ท่านต้องตระหนักคือ การสำรวจนี้มีไว้ให้เพื่อป้องกันทีมผู้ตรวจประเมิน หลง หลุด ลืมประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม การลงรายละเอียดในการตรวจประเมิน มองที่ละจุดและตัดสินใจความเหมาะสมของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทราบภาพรวมของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่ส่งผลตอผลสรุป การตรวจประเมินเป็นอย่างยิ่ง แต่หากท่านคุ้นเคยกับสถานประกอบการที่ท่านได้รับมอบหมายให้ไปตรวจอยู่แล้วก็ ไม่มีความจำเป็นในการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นนี้แต่อย่างไร (เช่น การตรวจประเมินระบบภายใน หรือการตรวจประเมินผู้ส่งมอบที่ท่านไปเยี่ยมเยือนมาหลายครั้งแล้ว)

การเดินสำรวจพื้นที่สำหรับการตรวจประเมิน ระบบ EMS ไม่ใช่เพียงทำให้ผู้ตรวจเป็นภาพรวม ยังเป็นโอกาสในการทดสอบความรู้ของผู้จัดการในพื้นที่นั้น ท่านจะได้เห็นสภาพการปฏิบัติ ทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการตรวจได้อย่างเหมาะสม .ในระหว่างการเดินตรวจพื้นที่ สิ่งที่ผู้ตรวจต้องมองให้เห็น คือสิ่งชี้บ่งแต่เนิ่นๆจากสังเกต เช่น พบว่า มีพาเลทแยกเก็บต่างหาก มีพื้นที่รอบๆจุดปล่อยมลพิษสะอาดผิดปกติ มีร่องรอยรัวไหล คราบ มีการเข้าถึง การเข้าถึง emergency kit spill kit ง่ายหรือยาก การมีและความถูกต้องของป้ายชี้บ่ง พื้นที่โดยรอบท่อระบาย ร่องรอยแตกของพื้นคอนกรีต ถึงเก็บสารเคมีอยู่ในพื้นที่เปิด

การเดินสำรวจพื้นที่ เป็นเพียงการเริ่มต้นของการเก็บข้อมูล ว่าระบบ EMS ทำงานหรือไม่ อย่างไร ในการหาหลักฐานประสิทธิผล เราจำเป็นต้องใช้หนทางอื่นในการตรวจประเมินด้วย

ทำการสำรวจเมื่อไหร่

การทำการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นนี้มักทำทันที หลังจากการประชุมเปิดซึ่งมักกระทำในวันแรกของการตรวจประเมิน ก่อนที่ทีมงานตรวจประเมินจะแยกย้ายกันตรวจตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ทีมตรวจประเมินได้เห็นภาพโดยรวมของสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งรวมถึงความซับซ้อนของกิจกรรม/กระบวนการ พร้อมๆกันก่อนที่จะทำการตรวจประเมินในรายละเอียดต่อไป

เทคนิค

1 ต้องกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนสำหรับการสำรวจพื้นที่ (โดยปกติจะประมาณหนึ่งชั่วโมง) หากท่านไม่กำหนดกรอบเวลา จะทำให้ทุกคนไม่สามารถวางแผนในการเดินสำรวจได้ ว่าจะวางเส้นทางการเดินอย่างไร เวลาที่กำหนดจะพอหรือไม่พอ ว่าจะเดินสำรวจได้ครบหรือไม่ครบพื้นที่ โดยทั่วไปแล้วการไม่กำหนดเวลายังส่งผลต่อทีมผู้ตรวจประเมิน เพราะท่านจะใช้เวลาเกินและเดินสำรวจไม่ครบพื้นที่ที่อยากไป ให้ท่านแจ้งผู้นำทางถึงสิ่งที่คุณต้องการไปดู โดยทำการวางแผนตระเตรียมรายการ ว่าท่านต้องการเข้าสำรวจพื้นที่ไหนบ้าง

2 การตรวจประเมินด้านด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เหมือนกับการตรวจระบบบริหารคุณภาพ (และเช่นกันกับการตรวจประเมินระบบจัดการ สุขภาพและ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย) การตรวจประเมินระบบบริหารสิ่งแวดล้อมควรที่จะเริ่มจากด้านนอกสู่ด้านใน โดยไล่เรียงจากอาคารสถานที่ภายนอก รอบรั้ว จุดปล่อยมลพิษ สู่ภายในสถาน กระบวนการผลิต

พื้นที่ใดที่น่าสนใจ ในการสำรวจพื้นที่

 ตามแนวรั้วรอบๆ

 แอ่ง บ่อ ทางระบาย น้ำฝนและน้ำเสีย
 พื้นที่ฝังกลบ และ พื้นที่กักเก็บขยะก่อนทิ้ง
 พื้นที่เก็บน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วและตัวทำละลายต่างๆ
 พื้นที่บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
 ที่ตั้งถังบรรจุขนาดใหญ่ Tank Farms และพื้นที่ทำการขนถ่าย
 ที่ตั้ง ถังเก็บใต้ดิน
 พื้นที่จัดเก็บ ถังบรรจุของเหลว
 พื้นที่จัดเก็บ ภาชนะที่ใช้บรรจุขยะอันตราย
 ระบบการกำจัดของเสียอันตราย (เช่น เผา หรือการทำให้เป็นกลาง)
 โรงไฟฟ้าและ ห้องจ่ายไฟ
 การซ่อมบำรุงรักษา (เช่น โรงซ่อม , การจัดเก็บสารกำจัดศัตรูพืช)
 ห้องปฏิบัติการทดสอบ
 พื้นที่การผลิต ที่ก่อให้เกิดมลพิษ

3 หากท่านคิดว่าจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะ เพื่อสำรวจพื้นที่ห่างไกล (remote areas) ก็สามารถทำได้ การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ห่างไกลนี้ไม่เหมือนการสำรวจพื้นที่หลัก เนื่องจากหากเป็นพื้นที่หลัก ท่านมักต้องกลับมาพื้นที่นี้อีกครั้งเพื่อทำการตรวจประเมินในรายละเอียด แต่สำหรับการสำรวจพื้นที่ห่างไกลนี้ (Remote Area) ไม่เหมือนกันท่านไม่มีเวลาพอหรือไม่มีความจำเป็นต้องตรวจประเมินในราย ละเอียด ด้วยเหตุผลนี้สำหรับพื้นที่ Remote Area ท่านควรต้องทำการสังเกตุในรายละเอียด และทำการจดบันทึกสิ่งที่ท่านพบสังเกตุโดยละเอียดและให้ชัดเจน เพราะท่านอาจไม่มีเวลาหรือโอกาสพอในการเข้าตรวจพื้นที่ซ้ำ

4 อย่าใช้เวลามากเกินไป ในการสำรวจพื้นที่ กระบวนการผลิต เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นของการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินมักง่ายต่อการเข้าตรวจประเมินในรายละเอียดหรือสนใจ ทำให้ลืมวัตถุประสงค์ของการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นได้ เนื่องจากผู้ตรวจประเมินแต่ละคนมักให้ความน่าสนใจเป็นการส่วนตัวในประเด็น ที่ตัวเองเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ตรวจประเมินสามารถที่จะทำการตรวจประเมินในในขั้นตอนต่อไปได้ การลงรายละเอียดของแต่ละคนจะทำให้เวลาไม่พอ ยกเว้นแต่การมุ่งสังเกตุบางเรื่องเช่น อุปกรณ์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ครอบเครื่องจักร ( สำหรับ Safety Audit)

5 หากทีมตรวจประเมินเป็นคณะใหญ่ (มากกว่า 4 ท่าน) ให้ทำการแยกทีมในการเดินสำรวจนี้เป็นสองทีม โดยมีผู้นำทางในแต่ละทีม และวางเส้นทางเดินสำรวจพื้นที่นี้แล้วแต่งานตรวจตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

6 ระหว่างการสำรวจให้ทำจดบันทึกเสมอ ในประเด็นที่น่าสนใจขณะทำการสำรวจพื้นที่ ให้ท่านจดประเด็นหลักๆโดยไม่ต้องลงรายละเอียด เนื่องจากทำให้เสียเวลามาก ให้จดเฉพาะประเด็นทีคุณต้องการยืนยันหรือตรวจสอบซ้ำ

7 หากพื้นที่ของสถานประกอบการมีความซับซ้อน ควรนำ plot plan หรือ site map อย่างย่อ ขณะเดินสำรวจด้วย

8 ถ้าเป็นไปได้ ให้กำหนดเส้นทางเดิน ที่ไม่เป็นการเดินย้อนไปย้อนมา เพื่อใช้เวลาในการสำรวจให้ได้ประโยชน์สูงสุด

9 ให้ทีมผู้ตรวจประเมินเดินสำรวจไปด้วยกันให้มากที่สุด การต่างคนต่างเดินจะทำให้ช้าลงแล้ว ผู้นำทางมักตอบคำถามที่สำคัญๆให้กับคำถามที่ถาม หากทีมตรวจแยกกันเดิน อาจทำให้คลาดประเด็นคำตอบที่สำคัญได้

10 ในวันแรกของการตรวจสอบ ให้ท่านไปถึงสถานที่ตรวจประเมินให้เร็วกว่าปกติ เพื่อที่จะสามารถขับรถวนรอบๆสถานที่ เพื่อให้ได้เห็นมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งอาจช่วยในการวางแผนเดินสำรวจนี้ได้

- END -

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์