Login Form

ISO9001:2015 CD ประเด็นการเปลี่ยนแปลง บทที่ 3 -การทำความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร

ข้อกำหนดข้อ 4.1 "การทำความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร" เป็นข้อกำหนดใหม่ของ9001

ซึ่งเกิดจาก Annex SL จึงควรทำความเข้าใจกันก่อน

ข้อกำหนด ISO9001:2015 ข้อ 4.1 ระบุว่า

“The organization shall determine external and internal issues, that are relevant to its purposeand its strategic direction and that affect its ability to achieve the intended outcome(s) of its quality management system.”

องค์กรต้องพิจารณากำหนดประเด็นภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางของกลยุทธ์ และที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ ตามเจตนาของระบบบริหารคุณภาพ.

 

อะไรคือ ประเด็น (issue) ?

พจนานุกรมภาษาอังกฤษให้ความหมายว่า issue ว่า “An important topic or problem for debate or discussion”

คำว่า issue จึงไม่ใช่เรื่องของปัญหา แต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เป็นสิ่งที่เราสนใจ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นปัญหาหรือโอกาส

 

ประเด็น (issue) เกี่ยวข้องอะไรกับระบบบริหาร?

ระบบบริหารเป็นสิ่งที่ใช้ในการจัดการธุรกิจ ระบบบริหารจึงต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กรนั้นๆ ท่านจึงต้องทำการศึกษากระบวนการ กิจกรรม นโยบาย คู่แข่ง และทำระบบบริหารให้ตอบสนองต่อภาวะแข่งขันและนโยบายขององค์กร ของผู้บริหารระดับสูงของท่าน จึงไม่ควรแปลกใจที่ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อมาคือ ข้อ 6.1 ที่ซึ่งใช้คำว่าความเสี่ยงและโอกาส

 

ตัวอย่างของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรท่าน?

 iso9001-2015-4-1

แต่ละองค์กรมีความเสี่ยงต่างกัน มีจุดแข็ง จุดอ่อน จุดขาย แต่ละองค์กรต่างกัน

ธุรกิจต่างกัน พื้นที่ต่างกัน ทำให้มีสภาวะการแข่งขนที่แตกต่างกัน

ระบบบริหารของแต่ละองค์กรจึงไม่ควรเหมือนกันในและตอบสนองต่อความจริงนี้ในการจัดการธุรกิจ

 

อะไรคือตัวอย่างของการระบุประเด็นภายนอกภายใน

swot01

หากองค์กรท่านมีการจัดทำ SWOT analysis มีการทำแผนธุรกิจ

มีการพูดคุยกันในเรื่องธุรกิจ

ท่านได้มีการพูดคุย พิจารณา ระบุประเด็นภายนอกและภายในแล้วครับ

บริษัทใหญ่เล็กจัดการเรื่องนี้แตกต่างกันอย่างมาก

ที่เหลือเพียงแต่จะนำมาใช้ในการวางระบบ ปรับระบบบริหารอย่างไรเท่านั้น

การพิจารณา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

ท่านจึงต้องมีการปรับปรุงระบบในการพิจารณาตามรอบเวลาหรือสถานการณ์ที่กำหนดให้สอดคล้องกับความต้องการ
 

การทำความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร เกี่ยวพันกับข้อกำหนดไหนบ้าง ?

 flow-9001-2015

ข้อกำหนดข้อ 4.1 เป็นเรื่องของการศึกษาองค์กร ทั้งภายนอกทั้งภายใน

เพื่อนำสู่การกำหนดขอบเขตระบบและการจัดการกับความเสี่ยง และวางระบบบริหาร

 

สำหรับองค์กรที่ได้รับการรับรอง ISO9001:2008 ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง?

เป็นที่น่าสังเกตุว่า ข้อกำหนดกล่าวถึงเรื่องประเด็นภายนอกภายในนี้มีที่เดียวในข้อ 4.1

ประเด็นภายนอกภายในนี้ โดยทั่วไปผู้บริหารขององค์กรและจะทราบดีอยู่แล้ว

ข้อกำหนดไม่ได้บังคับให้ทำการเขียนประเด็นภายนอกภายในนี้ให้เป็นเอกสาร

และแน่นอนท่านไม่ต้องมีบันทึกแสดงความสอดคล้อง

 

 

ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่โจทย์(ประเด็นภายนอกภายใน)ที่ท่านใช้วางระบบบริหารปัจจุบัน ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ 

ใครจะเป็นคนให้คำตอบว่าโจทย์ในการวางระบบบริหารปัจจุบันคืออะไร มีฐานมาจากลูกค้าไหม 

มีที่มาที่ไปจากไหนอย่างไร  มีการศึกษาประเด็นภายนอกภายในไว้ในที่ใดเมื่อไหร ใครเป็นคนทำ

 

ประเด็นภายนอกภายในนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพธุรกิจ สภาพการแข่งขัน

ท่านต้องนำประเด็นภายนอกภายใน เป็นโจทย์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบใ้ห้เป็นปัจจุบัน

 

ความเห็นส่วนตัว องค์กรที่ได้รับการรับรองบางส่วน(น่าจะมีไม่น้อย :D )

อาจมีการวางระบบบริหารเพียงแค่ให้มีการรับรอง

มอบหมายให้ใครบางคนดูแลระบบไปวันๆ

ไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้สนใจ

ไม่ได้มีระบบบริหารไว้ใช้ในการจัดการธุรกิจจริง

เพียงทำไปเพียงให้มี ให้ได้ใบรับรอง 

ไมได้ทำให้มีระบบบริหารดีๆในการทำงาน

ระบบบริหารคุณภาพปัจจุบันของท่าน อาจต้องรีบเร่งปรับปรุงให้ตอบสนองต่อประเด็นการแข่งขัน

ตอบสนอง ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงต่างๆที่องค์กรมี

 

คำถามที่ท่านควรถามตัวท่านในการปรับระบบ

-ระบบบริหารของท่านตอบสนองต่อ ประเด็นที่องค์กรท่านสนใจหรือไม่?

-ประเด็นดังกล่าวเกิดจากระบบบริหารแล้วส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

-หากไม่ ท่านอยากฉวยโอกาสนี้หรือไม่ 

end

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์