Login Form

เทคนิคการสัมภาษณ์ สำหรับการตรวจประเมิน (ถาม vs ฟัง)

การสัมภาษณ์ เหมือนการเป็นนักสืบ นอกจากตั้งประเด็น ตั้งคำถามจากที่คุณเตรียมไว้แล้ว คุณยังต้องตั้งคำถามจากคำตอบที่คุณได้รับมา ด้วยเหตุผลนี้ทักษะการตั้งคำถามจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง สำหรับการตรวจประเมิน

การตั้งคำถามนำมาซึ่งการสร้างบทสนทนาที่มีการโต้ตอบ มากกว่าการรับฟังฝ่ายเดียว เนื่องจากส่วนหนึ่งของคำถามมาจากคำตอบของผู้ที่คุณถามนั่นเอง

การตั้งคำถามจะต้องให้ความสนใจกับ ความเป็นจริง สิ่งที่เห็นจริง ผลการทำงานหรือพฤติกรรมที่คุณสนใจ ต้องการปรับเปลี่ยนหรือเพื่อที่จะหาวิธีการในการแก้ไขหรือปรับปรุงพฤติกรรม นั้นๆ

 •  การตั้งคำถามแบบเปิด ใช้ในการหาข้อมูลเป็นหลัก มักเริ่มด้วยคำพูด เช่น อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร
 •  การตั้งคำถามเพื่อหาสาเหตุ ต้นตอ มักเริ่มต้นด้วยคำพูด ทำไม เป็นคำถามที่เน้นในเรื่องผลที่เกิดจากพฤติกรรมต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการรับมือกับเรื่องราวต่างๆ เช่น ทำไม จึงมีของเสียวางปะปนกับของดี
 •  การตั้งคำถามแบบปิด เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้คนที่กำลังตอบคำถาม เห็นด้วย คล้อยตาม เป็นการควบคุมการสนทนา เช่น คุณเป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่นี้ใช่หรือไม่ คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า…

การฟัง การฟังเป็นทักษะที่ต้องฝึก ไม่ใข่ทักษะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
หัวใจของการฟัง คือการรับและตีความ
ประสิทธิผลของการฟังจะอยู่ที่ ความสำคัญของข้อมูล กับ ความคุ้นเคยของผู้ฟังต่อข้อมูลที่ได้รับ

 • หากคุ้นเคยข้อมูลและคิดว่าข้อมูลนั้นสำคัญ ฟังแล้วประเมิ
 • หากคุ้นเคยข้อมูล แต่ คิดว่าข้อมูลไม่สำคัญ ฟังแบบรับฟั
 • หากไม่คุ้นเคยข้อมูล แต่ คิดว่าข้อมูลสำคัญ ฟังแบบเจาะข้อมู
 • หาก ไม่คุ้นเคยข้อมูล และ คิดว่าข้อมูลไม่สำคัญ ฟังแบบเฉย

ด้วยความสำคัญของข้อมูลเป็นประเด็น ดังนั้นผู้ตรวจประเมิน ต้องรู้ว่าอะไรคือข้อมูลที่สำคัญ อะไรเป็นข้อมูลที่ต้องการ หูคุณไม่ได้รับฟังทุกอย่างที่มีเสียง คุณต้องตั้งใจ ที่จะฟัง จึงจะได้ยิน ดังนั้นคุณ

 • ต้องไม่ขัด ไม่แทรก ระหว่างใครบางคนให้ข้อมูล
 • ต้องไม่ดึงเอาประสบการณ์ข้อมูลต่างๆ มาปะปนกัน
 • ต้องมองหน้าผู้สนทนา ระหว่างการพูดคุย ใช้ใจพัง ดูอารมณ์ความรู้สึก ภาษากายของผู้ตอ
 • ต้องตั้งคำถามหรือให้คู่สนทนาอธิบายในจุดที่คุณสงสัย

 

ในภาษาอังกฤษ Listen กับ คำว่า Silent สะกดด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันแต่เรียงต่างกัน

การฟังที่ดีคือ การเงียบเวลาที่คู่สนทนาพูด

การเงียบคือการไม่พูดแทรก คือการทำจิตให้นิ่ง เพื่อสร้างสมาธิในการฟัง

การที่จะเป็นคนสัมภาษณ์ที่ดี คุณต้องเปลี่ยนการฟังเป็นการได้ยิน แล้วแปลงคำพูดเป็นการรับรู้

บางที่คุณต้องฟังสิ่งที่คนอื่นคิด  สิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาปาก ไม่ ว่าจากน้ำเสียงที่มั่นใจ หรือสั่นเครือ การตอบโดยทันทีหรือต้องใช้เวลาในการตอบ ระดับเสียงที่ตอบ ความเร็วในการพูดที่เปลี่ยนไป การอ้ำอึ้งที่เกิดขึ้น สายตาที่กวาดไปมา

หวังว่าคุณจะเข้าใจดีว่า หากต้องการคนถามคำถามที่ดี ต้องการเป็นผู้ตรวจประเมิน ที่ คุณต้องใช้หูให้เป็น และ ต้องใช้มากกว่าใช้ปากในการสาละวนหาคำพูดที่สละสลวย.

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  ISO9001:2008 , 8.2.2 

END

บทความใกล้เคียง

Online

มี 96 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์