Login Form

การตรวจติดตามภายใน กระบวนการที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์

การทำการตรวจติดตามภายใน เป็นข้อกำหนดบังคับของเกือบทุกๆมาตรฐานที่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ แต่
ทำไมเราถึงรู้สึกไม่ได้ประโยชน์จากข้อกำหนดข้อนี้  ทำไมใครๆก็ไม่ชอบ ทำไมผู้บริหารจึงไม่สนใจ ทำไมใครๆก็ทำหน้าเบื่อ ทำไมการตรวจติดตามภายในจึง เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน ไร้สาระ ไม่มีประโยชน์กับบริษัทท่าน .... ข้อกำหนดไม่ดี หรือเราไม่เข้าใจข้อกำหนด ??

การปรับปรุงสมรรถนะด้านคุณภาพเป็นเรื่องใหญ่เพื่อความสามารถในการแข่งขัน องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงต้องสามารถทำการระบุสถานะ/สมรรถนะปัจจุบันได้ มี กรอบกลยุทธ์ที่ไปพร้อมกับการดำเนินการ และรวมถึงมีกระบวนการในการปรับปรุงสมรรถนะคุณภาพ การตรวจประเมินเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นิยมในการระบุสมรรถนะปัจจุบัน และวางแผนการปรับปรุงนี้

ด้วยเหตุผลข้างต้น การตรวจติดตามจึงควรเน้นที่การปรับปรุงองค์กร เช่น คุณภาพผลิตภัณฑ์ การลดการสูญเสีย ปรับปรุงต้นทุน เพิ่มความสามารถในการส่งมอบ
 

แต่ไม่ว่าอย่างไรเรามักไม่ใช้การตรวจติดตามภายในเพื่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น เรามักตรวจติดตามระบบโดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001 เป็นหลักมากกว่า ใช้ข้อกำหนดของกระบวนการที่จำเป็นในการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในการตรวจประเมิน

ถามว่าทำไม ไม่ยาก เพราะเราคิดว่าทำอย่างที่ผู้ตรวจประเมินภายนอกมาตรวจเรา เป็นสิ่งดี ทั้งที่ไม่ใช่เลย
 

ก่อนอื่นเรามาดูข้อกำหนดในเรื่อง การทำการตรวจติดตามภายในกันดีกว่า ข้อกำหนดบอกเราอย่างนี้

 

เขียนให้อยู๋ในรูปแบบง่ายๆคือ

องค์กรต้องจัดให้มีการตรวจติดตามภายใน
1 เพื่อพิจารณาว่าระบบบริหารคุณภาพ เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ (ดู 7.1)
2 เพื่อพิจารณาว่าระบบบริหารคุณภาพ เป็นไปตาม ข้อกำหนดในมาตรฐานสากลฉบับนี้
3 เพื่อพิจารณาว่าระบบบริหารคุณภาพ เป็นไปตาม ข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพที่จัดทำโดยองค์กร
4 เพื่อพิจารณาว่าระบบบริหารคุณภาพ ได้มีการนำไปปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิผล
5 เพื่อพิจารณาว่าระบบบริหารคุณภาพ ได้มีธำรงรักษา อย่างมีประสิทธิผล

หากทำเป็นแผนภาพ ท่านจะได้ flow หลักการของการตรวจติดตามภายในดังนี้
 

จากแผนภาพ ท่านจะเห็นได้ว่าภารกิจหนึ่งในสามที่สำคัญคือ “ พิจารณาว่าระบบบริหารคุณภาพ เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ (ดู 7.1) “  และสิ่งนี้มักหายไป หรือ loss focus ในการตรวจติดตามภายใน !!  ทั้งที่การตรวจติดตามเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกับบริษัทเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด

การ พิจารณาว่าระบบบริหารคุณภาพ เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ (ดู 7.1) นั้นต่างกับ การวางแผนระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด 5.4.2  
ข้อ 7.1 นั้นสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิด ผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่ข้อ 5.4.2 จะเป็นเรื่องของกระบวนการทั้งหมดในองค์กร
คุณสงสัยใหม ว่าทำไม ISO จึงเน้นไปทีึ่การสอดคล้องตามแผนที่วางไว้ (ดู 7.1 ?? ตอบไม่ยากเลย เพราะระบบบริหารจัดการคุณภาพ ต้องสามารถทำให้องค์กรส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดให้กับลูกค้าของตนได้อย่างสม่ำเสมอ จึงต้องได้รับการตรวจประเมินภายในอย่างเข้มงวด

การที่มาตรฐาน ISO9001 กำหนดว่า องค์กรต้องจัดให้มีการตรวจติดตามภายใน เพื่อพิจารณาว่าระบบบริหารคุณภาพ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ดู 7.1) เป็นสำคัญ
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ระบบ QMS มีเป้าหมายว่าเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ การสอดคล้องกับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์โดยตรง มีความเพียงพอเหมาะสมในการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น มีการกระทำที่สอดคล้องและมีการดำเนินการจริงตามที่ได้มีการกำหนดไว้ การตรวจติดตามภายในต้องสามารถตรวจสอบและควบคุมเรื่องนี้

ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึง ข้อกำหนด ISO 9001, ข้อ 8.2.2 ที่ให้เราทำการตรวจติดตามภายใน “เพื่อพิจารณาว่าระบบบริหารคุณภาพ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ดู 7.1) “ เท่านั้น

บทความใกล้เคียง

Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์