Login Form

ISO9001 : ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจประเมิน

ข้อกำหนดมีหลายข้อ แล้วข้อกำหนดไหนเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับผู้ตรวจประเมินที่ต้องเน้น ผู้ตรวจประเมินมีหลายสิ่งที่ต้องตรวจสอบ มีหลายอย่างที่ต้องยืนยัน มีสิ่งที่ต้องใส่ใจมากมายหลายประเด็น ในหลากหลายประเด็นนี้อะไรเป็นประเด็นการตรวจที่สำคัญอันดับแรกๆ

การทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ไม่มีอะไรที่ดีกว่าการทำให้พนักงานมีความรักองค์กร พนักงานทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อองค์กร พนักงานรู้ว่าองค์กรจะก้าวไปทิศไหน พนักงานรู้ว่างานที่ตนเองทำเกี่ยวข้องอะไรกับการทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย นั้นขององค์กร

ด้วยเหตุผลนี้ ประเด็นคำถามที่สำคัญสุดในการตรวจประเมินอาจเป็น " คำถามที่ว่า ... คุณมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร "

มาตรฐาน ISO 9001:2008 กำหนดว่าองค์กรต้องมีการจัดทำวัตถุประสงค์ที่วัดได้ และกระจายตามระดับที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  ข้อกำหนดนี้สำคัญเพราะไม่เพียงใช้กับบางคนแต่ใช้กับเกือบทุกคนในองค์กร และไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าการที่มีพนักงานทั้งหมดในองค์กร มีเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

พนักงานจะเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ เมื่อถูกมองข้ามหรือไม่ให้ความสำคัญ ดังนั้นการทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำให้องค์กรสำเร็จ จึงเป็นส่วนสำคัญทั้งในแง่ความรู้สึกพนักงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร บุคลากรทุกคนต้องรู้และต้องสามารถสื่อสารในภาษาของตัวเองว่า งานที่ตนเองทำนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างไร การกระทำเช่นนี้ทั้งองค์กรจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล   วัตถุประสงค์อาจมีหลายข้อหลายด้าน ไม่ใช่ทุกข้อใช้กับทุกคน สิ่งที่สำคัญคือพนักงานจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับตน

การตรวจประเมินเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีความสามารถในการสื่อสารว่าองค์กรจะก้าวไปทิศทาง ใด อะไรคือสิ่งที่สำคัญในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เพื่อทำให้พนักงานเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่า ว่าต้องทำอะไร ต้องทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงองค์กร เมื่อพนักงานทราบถึงความสำคัญและบทบาทของตน จะเป็นการทำให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกรอบกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร แทนที่พนักงานแต่ละคน จะมีเพียงมุมมองแคบๆเฉพาะงานในส่วนของตน พนักงานจะมีความเข้าใจภาพกว้างและรู้ว่างานของพวกเขาเชื่อมโยงไปยังภารกิจ ขององค์กรขนาดใหญ่อย่างไร

ประเด็นย่อยในการตรวจประเมินอาจรวมถึง

มีการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์อย่างไรเมื่อมีวัตถุประสงค์ประกาศออกมา ท่านทราบและเข้าใจได้อย่างไรมีวัตถุประสงค์อะไรที่บรรลุ อะไรที่ไม่บรรลุมีแผนงาน วิธีการอะไร บ้างที่ช่วยทำให้บรรลุวัตถุประสงค์มีหลักฐานอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นถึงบรรลุวัตถุประสงค์

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

5.4.1  ผู้บริหารระดับสูงต้องทำให้มั่นใจว่า ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่จำเป็นในการบรรลุถึงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (ดูข้อ 7.1 a) ได้มีการจัดทำในส่วนงานและระดับการบังคับบัญชาที่เหมาะสมภายใน

6.2.2 d) องค์กรต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานขององค์กรมีความตระหนักถึง ความสัมพันธ์และความสำคัญของการปฏิบัติงานของตน และ การปฏิบัติงานของเข้าเหล่านั้นมีผลต่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพได้ อย่างไร

บทความใกล้เคียง

Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์